Må sette inn flere ressurser på å stoppe forfallet

Nylig ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 lagt frem i Stortinget, og nå starter samtalene med Frp for å ro budsjettet i havn. Forhåpentligvis klarer man i løpet av denne prosessen å sette av enda noen flere ressurser inn mot veisektoren.

Som kjent ble investeringsbudsjettet til Statens vegvesen justert ned med to milliarder kroner i forhold til inneværende år, og i tillegg kommer en milliard mindre i bompengemidler. En nedgang på tre milliarder kroner vil selvsagt merkes, selv om det er snakk om et omfattende totalbudsjett.

Samtidig ble det satt av en milliard kroner ekstra til drift og vedlikehold. Det er selvsagt vel og bra, men her går halvparten bort for å dekke opp for økte kostnader i driftskontraktene. Det må derfor dessverre langt mer til for å redusere etterslepet.

Ifølge Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) vil det ta 7.000 år å hente inn etterslepet på fylkesveiene, med dagens bevilgningstakt. I den siste utgaven av Byggeindustrien og her på bygg.no kommer også flere fagfolk i Statens vegvesen med klare advarsler til politikerne om at det lavtrafikkerte riksveinettet er inne i siste rest av sin levetid.

Man kan selvsagt jobbe bedre og mer effektivt med de midler som er stilt til rådighet for å ta vare på veiene våre, men skal vi virkelig klare å redusere etterslepet som nå er i ferd med å bygge seg opp, må det mer penger til. Det blir som innen byggsektoren, det aller meste er allerede realisert, og vi må bli langt flinkere til å ta vare på det som allerede er bygget. Dette representerer selvsagt enorme verdier som vi i fellesskap eier og benytter, og det er ikke bærekraftig å være så lite opptatt av og flinke til å passe på våre felles eiendeler. Dette er verdier som forringes hvert eneste år om man ikke tar tak.

Og dette gjelder ikke bare innen veisektoren. Bane NOR er uroet over at vedlikeholdsetterslepet øker. Administrerende direktør Gorm Frimannslund i Bane NOR sier at det er umulig å ikke være fornøyd med budsjettet når investeringene øker, men at han samtidig er bekymret for at man ikke klarer å unngå at vedlikeholdsetterslepet øker.

Det er også slik at det finnes en rekke offentlige bygg som skriker etter flere midler for å kunne opprettholde en god nok kvalitet etter intensjonen med byggene, og dette gjelder både i statlig, fylkeskommunal og ikke minst i kommunal regi.

Dette er et problem som fortjener langt mer oppmerksomhet enn hva vi ser i dag. Det er mye fokus på hva som skal bygges nytt, men det vi allerede har realisert blir fort glemt. Det er selvsagt ikke like stas for en politiker å bevilge penger for å ta vare på det som allerede er bygget som å kunne bevilge penger til noe nytt og flott som får store oppslag og blir vel tatt imot av de som blir berørt av investeringen. Men forfallet vi nå ser, og som sakte, men sikkert spiser opp av våre verdier, kan ikke fortsette. Vi må passe på at vi ikke sparer oss til fant.