Det skal bygges parallell til Årum bru på riksvei 22 over E6 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Den nye parallellen bygges 15-20 meter sør for dagens bru (foran på bildet), og dermed får Årum bru fire felt pluss gang- og sykkelvei. Foto: Statens vegvesen

Lyser ut jobben med å bygge parallell bru over E6 på Årum i Fredrikstad

På nyåret starter Statens vegvesen arbeidet med å bygge ny bru parallelt med dagens bru på riksvei 22 på Årum i Fredrikstad kommune.

- Brua går over E6 og er en viktig veiforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad, melder vegvsen.no.

Statens vegvesen skriver at ved å doble kapasiteten på riksvei 22 ved Årum, reduseres også risikoen for farlige situasjoner når køen forplanter seg til E6.

- Samtidig får gående og syklende en tryggere vei og bussene får bedre framkommelighet.

Oppdraget med å bygge brua er lyst ut onsdag og rundt årsskiftet blir det klart hvem som får jobben med å bygge brua og tilknyttede veiløsninger. Etter planen starter anleggsarbeidet i februar, og den nye parallellen til Årum bru skal tas i bruk sommeren 2022.

Når anlegget er ferdig, vil dagens Årum bru gi to felt vestover mot Fredrikstad. Den nye brua bygges 15-20 meter fra eksisterende bru, og de to nye feltene der vil være forbeholdt østgående trafikk mot Sarpsborg. I tillegg til fire felt for biler, blir det egen gang- og sykkelveg over den nye delen av Årum bru. Det blir også egne underganger for gående og syklende på hver side av brua.

Den nye betongbrua blir 69 meter lang og vil ha samme utførelse som dagens Årum bru.

I tillegg til selve brua skal rundkjøringa i vest bygges ut, og en del av veien på østsida skal bygges ut til fire felt for å øke kapasiteten. På østsida av E6 skal det bygges et nytt «park and ride»-anlegg med økt parkeringskapasitet. Dette anlegget skal fortsatt ha atkomst via Vardeveien. På vestsida knyttes gang- og sykkelvegen direkte sammen med det eksisterende sykkelvegnettet mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

– E6 i Østfold er Norges viktigste veiforbindelse til Sverige og resten av Europa, og det er krevende å bygge midt på en høytrafikkert motorveg. Byggingen av Årum bru og de to gang- og sykkelundergangene vil påvirke både lokaltrafikken i Nedre Glomma og trafikken på E6. Det er begrensede omkjøringsmuligheter, og den ordinære trafikken på E6 og riksveg 22 vil derfor gå gjennom anlegget i hele utbyggingsperioden. Dette vil innebære redusert kapasitet på begge vegene. Vi opplever at prosjektet er etterlengtet lokalt, og vi ser fram til å komme i gang, sier prosjektleder Edgar Barsjø til etatens nettsider.

Fristen for å levere tilbud på byggeoppdraget er 1. desember. Etter planen vil kontrakt bli undertegnet like over nyttår, og byggearbeidet planlegges startet i februar.

Totalkostnaden for hele prosjektet er beregnet til 200 millioner kroner, inkludert merverdiavgift. Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma og finansieres både med bompenger og statlige midler.