Løyve til fire og avslag til tre småkraftverk i Sogndal

NVE har handsama sju kraftverksøknadar i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane. NVE gjev løyve til Tverrdalselvi, Botna, Skeidsflåten og Fardalselvi kraftverk, medan Jakopbakka, Tverrdøla og Mundalselvi kraftverk får avslag.

Dei fire kraftverka som har fått løyve vil produsere om lag 43,2 GWh i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til om lag 2160 husstandar. Prosjekta som fekk avslag kunne samla gitt om lag 34,3 GWh/år.

Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. Landskap, friluftsliv, høve til anadrom fisk, biologisk mangfald og kulturmiljø har vore sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som gjev minst konflikt med ålmenne interesser, og som samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi.

For å redusere dei negative verknadane for dei ålmenne interessene er det sett vilkår til kvart av prosjekta som har fått løyve. Etter NVE si vurdering vil aktuelle tilpassingar ikkje vere tilstrekkelege for å få løyve til å byggje kraftverka som fekk avslag.