Administrerende direktør i RIF, Liv Kari Hansteen, presenterer "nye" State of the Nation på Byggedagene neste uke. (Foto: Nicolas Tourrenc)

Lover mer løsningsorientert State of the Nation

For fem år siden presenterte RIF et samlet etterslep i bygg og infrastruktur på 800 milliarder kroner. Har det blitt noe bedre siden sist?

Forrige gang «State of the Nation» ble presentert i 2010 skapte de enorme etterslepssummene store bølger. VG var blant mediene som plukket opp det dystre vedlikeholdsbildet, og ryddet førstesiden med krigstitler. Under Byggedagene presenterer RIF en ny State of the Nation-rapport.
– Det var særlig etterslepet på 800 milliarder som fikk medieoppslag for fem år siden. Vi ønsker og håper å skape like stor oppmerksomhet rundt innholdet i rapporten denne gangen også. Det er fordi offentlig infrastruktur og bygg er selve ryggraden til Norge og har stor betydning for Norges velferd og utvikling, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Hansteen til Byggeindustrien.
Nå er de rådgivende ingeniørene i ferd med å legge siste hånd på State of the Nation 2015, men Hansteen ønsker i skrivende stund ikke å lette på sløret for hvilke summer som ligger innbakt i årets utgave av rapporten.
– De endelige tallene er ikke helt ferdige, men vi ser nå at vi på noen områder har et enda bedre underlag fra etatene til å gjøre våre vurderinger enn vi hadde i 2010, sier Hansteen.

Ser fremover
RIF har som sist gjort en oppdatering av tallene, men denne gangen har de også tatt for seg statlige bygg. I tillegg har de sett på Norge mot 2050.
– Til dette har vi brukt scenarioteknikker. Bakgrunnen er behovet for å se lengre frem enn tidligere og vurdere sikre og usikre «drivere» som vil eller kan påvirke bygg og infrastruktur. På den måten erfarer vi å kunne gi enda bedre råd til myndighetene. Vi har spesielt vært opptatt av hvordan usikkerheten i norsk økonomi vil kunne påvirke både investeringer og vedlikeholdet samt potensialet som ligger i økt gjennomføringskraft, forklarer Hansteen.

Ser på løsningene
Hun lover også at 2015-utgaven av rapporten vil fokusere enda mer på hvordan utfordringene som blir trukket frem, kan løses.
– Vi begynte allerede for et år siden og inviterte da alle RIF-firmaene til å delta. Alle de seks store RIF-firmaene, det vil si Norconsult, Multiconsult, Rambøll, Sweco, Cowi og Asplan Viak, sa ja til å bidra med til sammen 18 dyktige eksperter. Vi har i tillegg trukket inn andre eksperter fra eksterne miljøer som blant andre NTNU og Sintef som validatorer for arbeidet. Alle har bidratt med sin kompetanse og gitt råd som jeg tror og håper myndighetene vil dra nytte av og lytte til, sier Hansteen.

Hva håper dere å oppnå?
– Vi opplever at forrige rapport ga økt oppmerksomhet hos myndighetene knyttet til vedlikehold, spesielt innen samferdsel. Med klimaendringer, en økende og aldrende befolkning, økt press på byene, vil utfordringene ikke bli mindre med årene. Vi er helt avhengig av at vi har rent vann i springen og god energiforsyning, veier, jernbane, lufthavner, skoler, sykehus, fengsler og andre offentlig bygg for å kunne ha et velfungerende samfunn.
Med et stort vedlikehold og investeringsbehov, blir derfor helt avgjørende at myndighetene gjør kloke prioriteringer, mener Hansteen.
– Vi trenger robuste løsninger som både ivaretar klima og tar høyde for økt kapasitet. Vi trenger også et enda bedre samspill mellom BAE-næringen, myndigheter og utdannings- og forskningsinstitusjoner for økt gjennomføringskraft, sier hun.

Les også:
Fortsatt mulig å melde seg på Byggedagene