Lovende samferdselssatsing - men ikke ENØK-fradrag nå

Ketil Solvik-Olsen får nær 55 milliarder kroner å rutte med innen samferdselssektoren i 2015. Det er en god start til å oppfylle planen i NTP. Det varslede ENØK-fradraget kommer ikke nå, men Enovas ordning for ENØK-støtte rettet mot private husholdninger legges om og utvides.

Budsjettforslaget må sies å være såpass ekspansivt som man kunne anta på forhånd. Men det burde likevel ikke være slik at det fører til et for høyt trykk i markedet – og at det dermed heller ikke burde få noe å si for rentenivået.

Innen veisektoren settes det av nær 27 milliarder kroner (i tillegg kommer bompenger på 7,4 milliarder), og det er en ikke ubetydelig oppgang fra inneværende år. Det innebærer en satsing på en rekke både nye og eksiterende prosjekter. Blant annet settes det av midler til det videre arbeidet med E39, og ikke minst til arbeidet med den vanskelige kryssingen av Sognefjorden. Spennende er et også at offentlig privat samarbeid (OPS) igjen er på banen innen samferdselssektoren i Norge. Det er utpekt tre prosjekt hvor man kan benytte en slik modell; Sotra-sambandet i Hordaland, Tjeldsund-Langvassbukt i Nordland/Troms og Hedmark-prosjektet Ommangsvollen-Grundset. Det skal opplagt bli spennende å se utviklingen i dette arbeidet, og dette er noe entreprene lenge har etterspurt etter at de tre forsøksprosjektene ble fullført for en god del år tilbake.

Det kom også noen flere opplysninger rundt veiselskapet som skal etableres, men ikke noe konkret oppstartstidspunkt – kun at dette etter planen skal skje i 2015. Det er foreslått å overføre 40 milliarder kroner til infrastrukturfondet, som da totalt skal bestå 70 milliarder koner. Målet er at dette skal opp i 100 milliarder. Solvik-Olsen er også fornøyd med at dette settes inn ressurser til en mer effektiv sektor – hva konkret dette vil avstedkommer får vi se.

Det settes også av ressurser til å ta igjen det helt nødvendige vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveiene og vegdirektøren mener dette vil kunne stoppe forfallet i 2015.

Mange hadde håpet at det mye omtalte ENØK-fradraget skulle bli en realitet. Slik ble det ikke – foreløpig. Det er foreslått at Enovas ordning for ENØK-støtte rettet mot private husholdninger legges om og utvides, og det er en god start - men det må settes inn mer penger til ordningen. Det tas sikte på at løsningen senere skal kunne gjøres om til en fradragsordning i skattesystemet med Enova som godkjennende myndighet.

Det vi må huske med årets fremleggelse at det virkelig er et forslag til budsjett. Vi har nå, i motsetning til Stoltenberg-regjeringen, en annen parlamentarisk situasjon, med en mindretallsregjering. Det betyr at det vil bli en dragkamp om mange av punktene i forslaget. For å få flertall må Venstre og Krf inn i tunge samtaler, og det vil bli justeringer. Vi regner med at vi vil se både en sterkere miljøprofil og Krf vil garantert kreve mer til bistand før man kan vedta et endelig budsjett. Det ligger dermed an til en langt mer spennende budsjettsamtaler enn vi har sett på lenge.

Byggeindustrien har fulgt fremleggelsen av budsjettet tett. Alle sakene rundt temaet finner du her