LO vil gjenreise Husbanken

LO-leder Roar Flåthen mener Husbanken må styrkes kraftig slik at alle kan sikres en bolig til en overkommelig pris.

Det er slett ikke bare arbeidslivsspørsmål som opptar landets største arbeidstakerorganisasjon, dagen før LO-kongressens avspark i Folkets Hus i Oslo. Sju politiske uttalelser skal vedtas, om alt fra likestilling, helse og utdanning til kravet om en mer sosial boligpolitikk.

- Det er ikke mulig å gå tilbake til hvordan det var før, men vi er nødt til å gjøre noe for de svakest stilte på boligmarkedet, sier LO-leder Roar Flåthen til NTB.
Han sikter særlig til ungdom, førstegangsetablerere, innvandrere og lavlønnsgrupper som har høyere boutgifter enn andre sett i forhold til egen inntekt.

Husbanken
I LO-sekretariatets innstilling til boligpolitisk uttalelse reises fanen for å gjenreise Husbanken.

- På 1980-tallet ble boligmarkedet liberalisert. Kredittreguleringen ble opphevet og subsidiering av renter i Husbanken stanset. Husbanken har gått fra å være den sentrale kilden til finansiering av boliger, til å bli en velferdsetat rettet mot spesielt vanskeligstilte grupper, heter det i innstillingen.

Flåthen understreker at LO ikke har som mål å sette tidsmaskinen 30 år tilbake, men han mener myndighetene må gjøre mer for å sikre alle god bolig til overkommelig pris.

- Regjeringen har utvidet bostøtteordningen, økt Husbankens rammer og foreslått forbud mot lavinnskuddsborettslag. Det er viktige grep, men slett ikke nok, sier han.

- Må bli mer aktiv
Flåthen viser til at behovet for boliger er sterkt økende i Norge, spesielt i de store byene, og ber kommunene anstrenge seg for å lette tilgangen til nye tomter.
- Husbanken må styrkes både økonomisk og organisatorisk og dermed få en større og mer aktiv rolle i boligpolitikken. De generelle behovsprøvde låne- og tilskuddsordningene må utvides, heter det i innstillingen fra LO-sekretariatet.
LO-ledelsen mener leiemarkedet er for svakt utviklet i sosial retning og ber om at det offentlige sørger for flere utleieboliger, også for elever og studenter.

Mandag starter LOs 32. ordinære kongress i Folkets Hus i Oslo. 300 valgte representanter og organisasjonens ledelse skal bruke uken på å meisle ut handlingsprogrammet for de fire neste årene. LO vil også markere sitt 110-årsjubileum på kongressen gjennom presentasjonen av et trebinds bokverk om organisasjonens historie. Dessuten skal eksleder Gerd-Liv Valla formelt takkes av, og det skal foretas valg til LOs ledelse.