Signering av avtalen mellom Jernbaneverket og LNS. Fra venstre: Simen Grenersen (prosjektleder JBV), Guttorm Ræder (byggeleder JBV), Hugo Hildal Johansen (anleggsleder LNS) Foran fra venstre: Stein Hugo Steffensen (prosjektsjef JBV), Ann Pedersen (Prosjektdirektør Nord LNS)

LNS skal bygge Djupvik krysningsspor på Ofotbanen

I forbindelse med etableringen av nytt kryssingsspor i Djupvik på Ofotbanen, øst for Narvik sentrum, har LNS fått tildelt prosjektet for i underkant av 136 millioner kroner.

Det nye kryssingssporet vil ligge ca. mellom kilometer 7,8 – 9,3 og vil ligge i en enkeltsporet tunnel.

Prosjektet består av driving av tunnel, sprenging i dagen, fundamentering, kabelkanaler, oppbygging av nytt banelegeme til og med forsterkningslag samt drens og overvannshåndtering. Deler av arbeidet vil måtte foregå tett inntil eksisterende togspor.

Det forberedende arbeider som skal gjøres i forkant er etablering av anleggsvei vest og vegetasjonsrydding vil være ferdigstilt før oppstart av dette prosjektet. Jernbaneteknikk vil ha oppstart våren 2017. Det må påregnes at disse to prosjektene samordne sine aktiviteter i perioden begge entreprenørene er på stedet.

Prosjektet består av:

  • Ny jernbanetunnel på ca 830m
  • Sprengning og masseflytting, ca. 35.000 m3
  • Banefundament
  • Tunnelportaler/rasoverbygg/teknisk hus
  • Grøfter og rør
  • Sikringsgjerder

Kontrakten ble undertegnet i dag. Prosjektet starter umiddelbart og skal ferdigstilles innen 1. juli 2017.

Vi er veldig glad for å ha fått tildelt dette prosjektet, sier prosjektdirektør Nord Ann Pedersen. Prosjektledelsen i LNS skal bestå av mange folk som er fra og bor i Narvikområdet.