Litt svakere fra Byggma

Byggma-konsernet oppnådde et resultat før skatt i 4. kvartal 2014 på 14,7 millioner kroner mot 26,0 millioner i samme periode i 2013.

Resultat før skatt pr. 4. kvartal 2014 ble MNOK 72,0 mot MNOK 42,6 i 2013. I 4. kvartal ble driftsresultatet MNOK 25,7 mot MNOK 34,2 i samme periode i 2013. Resultatnedgangen skyldes hovedsakelig utvikling av valutakursene i 4. kvartal som har belastet driftsresultatet med MNOK 9,0 mot inntektsføring på MNOK 3,5 i 4. kvartal 2013. Driftsresultatet pr. 4. kvartal 2014 ble MNOK 103,5 mot MNOK 70,0 i 2013.

Utviklingen i driftsresultat i 4. kvartal 2014 er positiv i Huntonit, mens øvrige segmenter hadde noe lavere driftsresultat enn i 4. kvartal i 2013.

Byggmakonsernets salgsinntekter i 4. kvartal 2014 ble MNOK 449,7, som er MNOK 9,5 høyere enn tilsvarende periode i 2013. Alle segmenter, bortsett fra Forestia og Masonite Beams hadde høyere salgsinntekter i 4. kvartal 2014, sammenlignet med 2013. Pr. 4. kvartal 2014 ble salgsinntektene MNOK 1.805,5 mot MNOK 1.706,2 pr. 4. kvartal 2013.

Netto finanskostnader pr. 4.kvartal 2014 ble MNOK 31,6 som er MNOK 4,2 høyere enn i 2013. Effekten av rentesikring er pr. 4. kvartal 2014 kostnadsført med MNOK 10,2 mot MNOK 2,1 i 2013. Utviklingen i rentemarkedet har medført høyere negativ verdi på renteswaper pr. 31.12.2014.

Likviditetsreserven var pr. 31.12.2014 på MNOK 104,6 som er en økning på MNOK 3,5 fra 1.1.2014. Styrets fokus på kapital- og kostnadseffektivisering vil bli opprettholdt. Rentebærende gjeld er redusert fra MNOK 482,6 pr. 1.1.2014 til MNOK 453,5 pr. 31.12.2014. Det er i 2014 ikke gjennomført langsiktige lånopptak.

Det er i 4. kvartal 2014 gjennomført kjøp av egne aksjer for MNOK 30,2. Byggma ASA eier pr. 31.12.2014 egne aksjer tilsvarende 10% av aksjekapitalen.

Gjennomførte investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler pr. 4. kvartal 2014 er til sammen MNOK 29,8, hvilket er MNOK 1,5 lavere enn i 2013.

Bokført egenkapital var pr. 31.12.2014 MNOK 344,9 (27,3 %), hvilket er en økning på MNOK 4,1 i forhold til 1.1.2014 (27,4 %). Årsakene til endring i egenkapitalen er årets resultat på MNOK 48,5, endring i pensjonsestimater MNOK -4,7, utbetaling av utbytte på MNOK -15,9, omregningsdifferanser på MNOK -0,4, kjøp av egne aksjer på MNOK -30,2, samt egenkapitaleffekt ved oppkjøp MNOK 6,9.