Ligningsverdier på bolig økes

Ligningsverdiene på bolig, fritidsbolig og annen fast eiendom (bortsett fra skog) økes med 25 prosent

Siden fordelsbeskatningen av egen bolig ble avviklet fra og med 2005, vil forslaget kun berøre boligeiere i formuesskatteposisjon. Maksimalgrensen på 30 prosent av markedsverdien for verdsettelse av boliger (sikkerhetsventilen) foreslås videreført. Sikkerhetsventilen innebærer at skattyter har klageadgang dersom det kan dokumenteres at ligningsverdien overstiger 30 prosent av markedsverdien. Sikkerhetsventilen hindrer dermed en urimelig økning av ligningsverdien i enkelttilfeller.