Leiar for beskyttelsesavdelinga - Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg

Den beste arbeidsplassen er den som fungerar som vidareutdaning. Slik tenkjer vi, og det trur vi du gjer også. I Forsvarsbygg nyttar vi mykje ressursar på å utvikle medarbeidarar og leiarar. Det er naudsynt for å halde på dei beste, og det er naudsynt for å plassere oss der vi ønskjer å vere, som leiande i bransjen.

Forsvarsbygg er Noregs største offentlege eigedomsaktør og forsvarssektoren sin eigen ekspert på eigedom. Ingen kan meir enn oss om Forsvaret sitt særskilde behov. Vi byggjer og tek hand om mange av landets mest særeigne og krevjande bygg, me er heim for menige og befal og me medverkar til trivsel på tusenvis av arbeidsplassar.


FirmaForsvarsbygg futura
FylkeOslo
Søknadsfrist12.10.2014

Regjeringa etablerte i 2012 eit nasjonalt kompetansesenter for beskyttelse og sikring av statens eigedommar, bygg og anlegg (EBA) mot eksplosjonsulykkar, terrorhandlingar, spionasje, sabotasje og anna kriminalitet. Kompetansesenteret er organisert som ein eigen eining i Forsvarsbygg futura, og er eit oppdragsfinansiert rådgjevingsmiljø. Ambisjonen for senteret er å være landets leiande miljø for å utvikle kunnskap og løysingar for sikring av EBA som bidrar til eit tryggare Noreg. Senteret jobber med risikovurderinger, sikkerheitsrådgjeving, planlegging og prosjektering av beskyttelses- og sikringstiltak samt forsking og utvikling.

Beskyttelsesavdelinga er ei nyoppretta avdeling i kompetansesenteret, og skal arbeide med oppgåver knytte til fysisk beskyttelse av EBA, både for Forsvaret og øvrig statleg sektor. Avdelinga skal inneha og videreutvikle høy fagkompetanse innan våpen- og eksplosivverknader, beskyttelse, fortifikasjon, eksplosivsikkerhet samt fysisk sikring. Dette innebærer eit nært samarbeid mellom anna med eigen FOU avdeling, nasjonale og internasjonale fagmiljøer samt bruk av numeriske verktøy innan FEM og CFD. Vi søkjar nå etter leder til beskyttelsesavdelinga.

Forsvarsbygg har som målsetting at arbeidsmiljøet vårt skal vere prega av tverrfaglegheit, mangfald og likestilling. Vi ønskjer derfor ei verksemd der tilsette sin alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønskjer å knyte til oss nye

medarbeidarar som kan påverke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlege og faglege kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentleglova – jfr særskilt Offentleglova § 25.

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på karrieresida vår www.forsvarsbygg.no/jobb

Arbeidsoppgåver

 • Leiing og styring av avdelinga
 • Samarbeid med norske og utenlandske fagmiljøer
 • Gjennomføring av utviklingsoppgåver og rådgjevingsoppdrag relatert til fysisk beskyttelse av statens eigedomar, bygg og anlegg
 • Gjennomføre kurs, undervisning og fagformidling innen avdelingens faglege ansvarsområder
 • Leie og gjennomføre arbeid knytte til å utvikle håndbøker, standarder og normer

Kvalifikasjonar

 • Det stilles krav til master eller tilsvarende utdaning frå universitet eller høgskule
 • Relevant erfaring frå avdelingens arbeidsområder
 • Leiarerfaring er ynskjeleg
 • Sikkerheitsklarering for strengt hemmeleg er naudsynt for stillinga

Utdanningsnivå

 • Høyskule/Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlege eigenskapar

 • Gode leiar- og samarbeidseigenskapar
 • Gode strategiske og analytiske eigenskapar
 • Strukturert arbeidsform
 • Gode kommunikasjonseigenskapar
 • Gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Løn som seksjonssjef (kode 1211) iht statens lønnsregulativ
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gunstige boliglån i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelseteneste
 • Gode velferdsordningar
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo

Andre opplysningar

 • Reiseaktivitet: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben

Søk stilling

Kontaktinfo: Helge Langberg - Leiar for Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg - (+47) 90689579


Vis flere stillinger: