Lege kritiserer sykmeldingskontroller

Loven som skal redusere sykefraværet blant arbeidstakerne her i landet, virker mot sin hensikt, mener Kristian Vetlesen i Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf).

- Kontroll av enkeltpersoners sykefravær kan gi effekt på kort sikt, men hvis det ikke følges opp med arbeidsmiljøforbedringer og god tilrettelegging, vil sykefraværet igjen stige, sier han til Dagsavisen.

Fra 1. mars i år ble det endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven. Det stilles større krav til dialog og arbeidsgiver skal i enda større grad enn tidligere tilrettelegge for og følge opp sykmeldte:

Blant annet skal arbeidsgiver innkalle til et dialogmøte etter tre måneders sykmelding

Om arbeidstakeren ønsker det, skal legen delta. Finnes det bedriftshelsetjeneste, skal den delta

- Når arbeidsgiver snakker med den sykmeldte, blir det fort bare en diskusjon om sykdommen og hvordan vedkommende skal bli frisk. Man burde i større grad rette søkelyset mot arbeidsmiljøet, som ofte er årsaken til sykefraværet, sier Vetlesen.

Når den sykmeldte blir innkalt, kan dette oppleves som en kontroll, mener Vetlesen.

- Om man føler seg presset, vil nok mange gå tilbake på jobb selv om de ikke er friske.

Han viser til Statistisk sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse der inntil halvparten av de sykmeldte oppgir at fraværet er arbeidsrelatert.