Ladesletta helse- og velferdssenter

Eva Forseth Andreassen (t.h.) har vært prosjektleder mens Grethe Petersen har hatt jobben som prosjekteringsleder og blant annet har hatt den løpende kontakten med rådgiverne.

Skanska Norge AS har hatt ansvaret for oppføringen av et nytt stort senter med sykehjem, omsorgsboliger, dagsenter og barnehage som nå er tatt i bruk i Trondheim.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Helsebygg

Byggherre: Trondheim kommune

BRA: 19.000 kvm

Totalkostnad: 292 millioner kroner

Totalentreprenør: Skanska Norge

Arkitekt: Hus arkitekter

LARK: Rambøll Norge

Rådgivere: RIB, RIBr, RIG og RIV-rør: Rambøll Norge l RIV-vent: Trondheim Luftteknikk l RIE: Bravida l RIAKU: Cowi l RI prefab/stål: Contiga

Underentreprenører/leverandører: Råbygg: Contiga l Stålkonstruk-sjoner: Skanska Stålfabrikken l Elektro: Bravida l VVS-sanitær: Oras l Hulltaking/ kjerneboring: Skaget Betongsaging l VVS-ventilasjon: Trondheim Luftteknikk l Grunn- og utomhusarbeider: Ottar Augdal l Taktekker: Icopal Tak l Mur og flisarbeider: Johannesen & Hagen l Stilaser: Ramirent l Blikkenslager: Mesterblikk l Maler- og bygg-
tapetserer: Bersvendsen l Branntetting: Firesafe l Glass og alufasader: R. Daaland l Parkett: Bo Andren l Kjøkken og garderober: Studio Sigdal Trondheim l Felles-
kjøkken: Rupro l Byggvask: NRS Norge l Lås og beslag: TrioVing l Riving: AF Decom l Byggevarer: Maxbo Proff l Avfallssug: Envac l Vinduer: Trønderglass, NorDan l Dører: Swedoor l Glassfelt: Bosvik l Terazzoflis: Respo Terrazzo l Gulvav-
retting: RS Gulv

Trondheim kommune fortsetter med andre ord å fornye og å bygge ut tilbudet på helse- og velferds-sektoren. For et år siden, 1. september 2013, ble Dragvoll helse- og velferdssenter tatt i bruk, og i oktober i år er det offisiell åpning av Ladesletta helse- og velferdssenter.

Byens behov på dette om-
rådet er stort og vil fortsette å vokse i de kommende 15 årene. Trønderhovedstaden har nå mer enn 180.000 innbyggere og innbygger-tallet øker med mer enn 3.000 i året. Dette betyr at kommunen ikke bare må sørge for flere sykehjems-plasser og omsorgsboliger, men at den også har behov for en kraftig økning i antallet barnehageplasser.

Kombinerer sykehjem
og barnehager

Ifølge ordfører Rita Ottervik vil byen frem mot 2030 ha en samlet befolkningsvekst som tilsier at det må etableres ikke mindre enn 52 nye barnehager og 11 nye helse- og velferdssentra. Dette innebærer et ganske stort arealbehov, og fordi kommunen ønsker å bygge disse sentrene i nærheten av der folk bor, er det en krevende oppgave å finne ledige og store nok tomter. Kommunen har derfor forsøkt å tenke nytt, og bystyret har vedtatt at de nye helse- og velferdssentrene skal kombineres med barnehager, både for å redusere arealbehovet og av andre årsaker.

Det nye Ladesletta helse- og velferdssenter er det første som omfatter både barnehage, sykehjem og omsorgsboliger, og som skal drive en form for samdrift mellom disse i utgangspunktet nokså forskjellige enhetene. Dørene mellom dem skal være åpne, og tanken er at barnehagebarna skal møte de eldre i flere forskjellige sammenhenger til felles hygge og forståelse. I det som kalles Sansehagen, et eget inngjerdet område med bålplass, noen treningsapparater, bærbusker og mulighet for en felles grønnsakhage, vil barn og demente for eksempel kunne møtes under trygge forhold. Motsatt vil senterets aktivitører kunne ta med seg eldre beboere til barnehagen slik at de kan snakke med barna, lese for dem og kanskje også leke litt. Et lite bibliotek i senteret vil kunne fungere som en tredje møteplass mellom gamle og unge. Om dette siste sier ordfører Ottervik med et smil at sykehjemmet på Ladesletta trolig er det første i verden som også er utstyrt med barnebøker. I desember kan det kanskje bli Lucia-tog gjennom korridorene – mulighetene er mange for å skape kontakt mellom generasjonene.

Alle er naturligvis spente på hvordan dette samarbeidet vil fungere, og kommunen er klar på at den på Ladesletta vil få nyttige erfaringer som kan overføres til kommende utbygginger. Kommunens stikkord for det nye konseptet er «mangfold, samhandling, samarbeid og ressursutnyttelse».

Både gammelt og nytt
Ladesletta helse- og velferdssenter er en kombinasjon av ombygget eksisterende bygningsmasse og nybygg, og arkitektene har organisert prosjektet omkring et knutepunkt der gammelt og nytt møtes. I dette knutepunktet ligger hovedinngangen, vestibylen med ekspedisjonen, kafeen og de viktigste felles-funksjonene. En gangbro gjennom hagen på plan 2 knytter byggene sammen.

Arbeidet med senteret tok til i mai 2012 med riving av gamle bygninger på tomten, grunnarbeider og en fullstendig stripping av et fem etasjer høyt eldre bygg på 5000 m2 som skulle beholdes, men bygges opp helt på nytt innvendig. Samtlige vinduer ble også skiftet.

– Vi hadde litt utfordrende sprengning på tomten fordi avstanden til eksisterende bebyggelse var liten, og vi måtte til slutt fjell-skjære det siste, men etter ferien i 2012 var det også klart for å sette i gang de første betongarbeidene, forteller Skanskas prosjektleder Eva Forseth Andreassen.

Barnehagen ferdig først
Det første som ble gjort ferdig var barnehagen, som kunne flytte inn i sine lokaler allerede sommeren 2013. Arbeidet med oppføringen av de nye bygningene var da i full gang og ble fullført som planlagt i løpet av 2014. Sykehjemsdelen og noen av omsorgsboligene ble overlevert rett etter påske i år, og de øvrige omsorgsboligene i midten av august. Det eneste som nå gjenstår er en del av utomhusarbeidene, men også disse vil være fullført innen utgangen av september. Nybyggene har et samlet gulvareal på 14.000 kvadratmeter, slik at senteret medregnet det rehabiliterte bygget har 19.000 kvadratmeter til rådighet.

Senteret omfatter slik det nå står en barnehage med 90 barn fordelt på fem avdelinger, et sykehjem med 76 plasser, 38 omsorgsboliger, et dagsenter for psykisk utviklingshemmede, kontorer for hjemmesykepleien og en bydelskafé. Under bakken er det en stor parkeringskjeller, tekniske kjellerrom, boder, lagerplass og garderober for personalet. I tillegg finnes det i senteret også frisør og fotterapeut og en gymnastikksal som også kan brukes som forsamlingslokale. De 76 nye sykehjemsplassene innebærer at Trondheim kommune kan kvitte seg med alle uønskede tosengsrom.

600 har vært involvert
Ifølge prosjektleder Forseth Andreassen og prosjekteringsleder Grethe Petersen, som har hatt ansvaret for den løpende kontakten med rådgiverne, har arbeidet gått stort sett uten store problemer.

– Noen utfordringer har det selvsagt vært underveis, det skulle bare mangle, dette er tross alt et stort og komplisert bygge-prosjekt, men samarbeidet har vært godt hele veien og frem-
driften har vært god, forteller de to. Til sammen har mellom 600 og 700 arbeidere vært innom for å utføre større og mindre oppgaver. Skanska har for egen del samlet nedlagt 71.000 timeverk innen tømring, betong og rigging.

Nybyggene bæres med ett unntak av prefabrikert betong og stål, men med plasstøpte trapper og heishus. En av blokkene er imidlertid oppført i sin helhet av plasstøpt betong. Utvendig fremstår byggene med teglstein og brannimpregnert malt trepanel.

Innvendig er inndelingen utført med stål og gipsplater, med unntak av korridorene som er kledd med eikefiner. På gulv i korridorer og fellesareal er det lagt terrasseflis og industriparkett, mens det i boligene er vanlig parkett og flis på bad/toalett. I barnehagen er det lagt belegg på gulvet. I tak er det brukt systemhimling og perforert himling i fellesarealene.

Vekt på tilgjengelighet
Det er lagt stor vekt på å skape et så lett tilgjengelig og funksjonelt senter som mulig. Dører er utstyrt med automatikk og det er installert et posisjoneringssystem som gjør at ingen i vanvare kan gå inn på feil rom – «nøkkelen» bærer beboerne i en snor om halsen omtrent som et smykke. Forskjellige farger i etasjene skal dessuten gjøre det enklere å finne frem og å vite hvor man er.

I sykehjemsdelen av senteret er det installert transportheiser på alle rom mellom seng og bad. Av utsmykking finnes blant annet et veggmaleri over 3 etasjer fra vestibylen og oppover, og en lyssatt skulptur utvendig.

Ute er hagen inndelt i mindre plenarealer med gangveier mellom. Gangveiene har for det meste asfalt- eller steindekke, men det er også litt grus. Flere steder er det satt ut enkle treningsapparater og det finnes sågar også en boccha-bane.

Omsorgsboligene i senteret er av kommunen i hovedsak forutsatt solgt til beboerne; finansieringen antas ordnet ved salg av tidligere bolig. Kommunen overtar imidlertid selv noen av de 38 boligene for å kunne leie dem ut til personer som ikke har egenkapital. Driften av omsorgsboligene organiseres som et borettslag.

Boligene er på 70 kvm og inneholder stue med et lite kjøkken, soverom og naturligvis bad/toalett. I tillegg har beboerne i hver etasje tilgang til et stort fellesrom og til felles terrasser, men noen av leilighetene har også egne terrasser. Utover dette finnes det også en vinterhage og to store solrike takterrasser med fin utsikt.