Kvalitetsledelse og risikostyring i prosjekter

StedOslo, Norge
ArrangørTFSK
Fra28.09.2016
Til29.09.2016
TidspunktOnsdag kl 9.00 - 14.15

Deltakerne skal få kjennskap til sentrale begreper knyttet til kvalitetsledelse og risikostyring i prosjekter. Videre skal deltakerne erverve seg ferdigheter slik at de sentrale temaene innen kvalitet og risiko kan tas i bruk og forbedres i egne prosjekter og virksomhet.

Kvalitet og kvalitetsstyring har vært på agendaen «til alle tider», og de fleste organisasjoner jobber med kontinuerlig forbedring og fokus på kvalitet.

Kvalitetsstyring og ledelse er veletablert og videreutviklet for løpende produksjonsarbeid. Imidlertid er temaene enda viktigere i prosjekter, sammenlignet med løpende produksjon. Definisjonsmessig er hvert prosjekt unikt, med en unik oppgave som skal løses. Da må man sørge for å gjøre de riktige aktiviteter rett første gang og i riktig rekkefølge.

Prosjektstyring og prosjektledelse har i vesentlig grad konsentrert seg om planlegging, estimering og styring av kostnader og tid, og sikre en verdiskapning som ikke bruker mer ressurser og tid enn forutsatt og planlagt. I mange tilfeller har man tatt det nærmest for gitt at den spesifiserte kvalitet oppnås.

Dette kurset tar sikte på å vise sammenheng mellom produktkvalitet og kvalitet på styring av ressursbruk og styring av fremdrift. Disse parameterne må vurderes i en helhetlig sammenheng, ikke uavhengig av hverandre. Kvalitetsledelse i prosjekter må ivareta både produkt-, leveranse- og prosjektkvalitet, og disse begrepene blir gjennomgått i løpet av kurset.

Dagens og morgendagens prosjekter gjennomføres under stadig tøffere og krevende forhold, både økonomisk, teknisk og miljømessig. Det er et sterkere press på raskere gjennomløpstid enn noen gang. Tilstanden kan dels beskrives som dynamisk, kaotisk og til tider uforutsigbar. Usikkerhet og risiko er til stede. Hvordan ivareta kvalitet i prosjektene og på prosjektleveransene under slike forhold? Her kommer bruk av risikoanalyser og tilhørende tiltak som viktige og sentrale verktøy for å oppnå tilfredsstillende kvalitet på prosjektleveransene, og sikre kontinuerlig forbedring og læring. Disse perspektivene blir også belyst og gjennomgått på kurset.

Målgruppe:
De primære målgruppene for dette programmet er nøkkelressurser i prosjektene så som økonomi-Controller, kvalitetskoordinator, ansvarlig for risikostyring, HMS koordinator, samt prosjektledere og prosjekteiere.

Foreleser: Jon Lereim

Fokusområder
Dette er et 2-dagers program med følgende temaer:

• Kvalitetsbegrepet

• Hva er riktig kvalitet på prosjektleveransen

• Kvalitetsmodeller og prosesser

• Kontinuerlig forbedring

• Smidige og slanke kvalitetsprosesser

• Aktuelle kontrollmetoder i kvalitetsarbeid i prosjekter

• Fra kontroll til helhetlig kvalitetsledelse

• Kvalitetsledelse og kvalitetskultur i prosjekter

• Kvalitet i prosjektarbeidet – mer enn ISOsertifisering

• Bygge inn kvalitet i design

• Håndtering av endringer og avvik

• Egnethetsvurderinger

• Interessentanalyse og styring av forventning

• Risiko og mulighetsanalyse i prosjekter

• Identifisering og iverksetting av tiltak

• Beslutning under usikkerhet

• Bruk av kvalitetsmodeller og risikoanalyseverktøy i daglig prosjektarbeid

Påmeldingsfrist: 31. august

Program og påmelding