Eksisterende Leite bru skal rives og erstattes av ny bru i tre.

Kruse Smith lavest på Leite bru

Statens vegvesen har fått to tilbud på riving av eksisterende Leite bru, kappestøp på tre fundamenter samt bygging av ny bru tilpasset gående og syklende.

Den nye brua vil bedre forholdene for gående og syklende betraktelig. Arbeidet vil være ferdig i våren 2015.

Følgende to firmaer har levert tilbud på arbeidene som skal gjøres med Leite bru:

- Brødrene Dokken AS med en tilbudspris på 7.481.662,40.

- Kruse Smith Entreprenør med en tilbudspris på 6.419.050,-.

Tilbudene skal i tiden som kommer gjennomgås av Statens vegvesen før tildeling av oppdraget gjøres. Det er ventet at kontrakt inngås i løpet av et par måneder. Arbeidene som skal gjøres med Leite bru starter opp etter kontrakt er inngått og skal sluttføres i løpet av våren 2015.

Ettersom eksisterende bru er i dårlig forfatning, skal entreprenøren som tildeles oppdraget rive eksisterende bru. Entreprenøren skal også bygge ny bru i tre, men før dette gjøres skal det gjennomføres kappestøp på tre fundamenter. Den nye brua vil bli 56 meter lang og få en bredde på tre meter.

Med ny Leite bru vil det bli sammenhengende gang- og sykkelvegforbindelse mellom Island bru og Bagn sentrum. Utbedringen av Leite bru er et spleiselag mellom Sør-Aurdal kommune og Statens vegvesen.