Krever fartsgrense på 30 km/t i byer

Trygg Trafikk mener fartsgrensen bør settes til 30 kilometer i timen i byer og tettsteder for å skape tryggere ferdsel for de myke trafikantene.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) går ikke inn for en slik reduksjon i første omgang. Men det er ingen tvil om at det har effekt å senke farten. Mange steder er fartsgrensen satt ned til 40 kilometer i timen, og det er et bra. Vi vil gjerne samarbeide for å få farten ned flere steder, sier Navarsete til NTB. Trygg Trafikk krever at myndighetene nå gjør mer for å sikre de myke trafikantene. I løpet av de siste årene har antall omkomne i bilulykker gått ned, mens antall omkomne fotgjengere og syklister har holdt seg stabilt. I fjor mistet 45 syklister og fotgjengere livet ved påkjørsler. Nesten én av fem omkomne i trafikken er en myk trafikant. 10 prosent av budsjettet Trygg Trafikk la onsdag fram fire krav for samferdselsministeren. Blant annet krever organisasjonen at 10 prosent av veibudsjettet brukes til å sikre de myke trafikantene. Vi har vært opptatt av å være realistiske i våre krav. 10 prosent av veibudsjettet vil utgjøre en tredobling av det som brukes i dag, men det er egentlig småpenger i forhold til hva som behøves, sier direktør Kari Sandberg. Organisasjonen ønsker seg flere gang- og sykkelveier, bedre tilrettelegging for syklister, flere fartsdempende tiltak som fartshumper og skilting, og sikrere måter å krysse veien på, som bedre overgangsfelt, undergangstraseer og belysning. De vil også ha slutt på at bilister og fotgjengere har grønt lys samtidig. Vil ha skolesoner Dessuten er det viktig å gjøre det sikrere å ferdes i trafikken for barn og unge, mener organisasjonen. Trygg Trafikk ber samferdselsministeren om at det må legges opp en 4 kilometer trygg sone rundt skoler slik at barn kan gå og sykle på skoleveien. Mange foreldre er redde for å sende barna ut i trafikken. Det er bra for helsa vår å gå og sykle, men vi må sørge for at det er trygt, sier Sandberg. Navarsete stiller seg positiv til forslaget om skolesoner. Jeg synes det er en god idé. Jeg har tidligere hørt om flere steder som har innført en slik ordning, og jeg synes det er et godt sted å begynne med trafikksikkerhetsarbeid, sier hun.