Kontrollingeniør / assisterende byggeleder for drift/vedlikehold på Hitra/Frøya

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region midt
FylkeSør-Trøndelag
StedHitra
Søknadsfrist28.09.2014

Vegseksjonen i Sør-Trøndelag har ansvar for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i fylket og mindre/mellomstore investeringsprosjekt på samme vegnett. Seksjonen har 39 medarbeidere med kontorsted i Statens Hus i Trondheim, Heimdal, Støren, Hitra og Åfjord. Kontorsted for stillingen vil være på Hitra. Annet kontorsted kan vurderes i spesielle tilfeller.

Det er nå ledig stiling som kontrollingeniør eller assisterende byggeleder for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i driftskontrakt 1602 Hitra. DK 1602 omfatter fylkesvegene i kommunene Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne.

Kontrollingeniørens arbeidsoppgaver:

• Rapportere til byggeleder på kontrakten, og bistå byggeleder i blant annet oppfølgingen av kontrakten med entreprenøren.

• Utarbeide gode kontrollplaner, samt ved å dokumentere og rapportere kontrollresultater.

• Redegjøre for gjennomførte kontroller i byggemøter.

• Utføre kontrolloppgaver i området, som ikke omfattes av driftskontrakten, samt gjennomføre tilstandsregistrering av veg og tilhørende objekter.

• Innmelding og behandling av data i NVDB.

• Bistå til følgebilkjøring av tung transport med behov for brustenging

• Et godt samarbeid med byggelederen er svært viktig, og kontrollingeniøren vil være byggeleders faste stedfortreder.

Kvalifikasjonskrav:

Eksamen fra høgskole eller universitet av minimum 3 års varighet. For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes. Nyutdannede kan også komme i betraktning.

Vi søker fortrinnsvis etter en medarbeider med kjennskap til vegnettet i kontraktsområdet, og som har erfaring fra lignende arbeid. Videre bør du ha relevant kunnskap om bruk av dataverktøy, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt at du bør kunne ta initiativ og arbeide selvstendig og strukturert.

Lønn:

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt gode muligheter for etter- og videreutdanning.

Annet:

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av seksjonsleder Endre Rudolfsen, mobiltlf. 924 25 625 eller Prosjektleder Drift/vedlikehold Audun Vognild 997 42 497.

Statens vegvesen tilstreber likestilling. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne samt personer med innvandrerbakgrunn.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Søk stillingen her

Vis flere stillinger: