Notodden brannvesen hadde god kontroll på skogbrannen som var en øvelse. Foto: Arne HegglandIlden tok godt tak i tørr skogbunn. Foto: Arne HegglandGjennom dette området skal ny E134 mellom Kongsberg og Notodden bygges. Foto: Kjell WoldI åsen i bakgrunnen ved Elgsjø ble brannøvelsen holdt. Der kommer også ny vei. Foto: Kjell WoldKontrollert skogbrann er aktuelt miljøtiltak der ny E134 skal bygges mellom Kongsberg og Notodden. I forrige uke øvde brannvesenet i området med Statens vegvesen som interessert observatør. Foto: Kjell Wold

Kontrollert skogbrann i vegplanlegging

En skogbrannøvelse i furuskogen ved Elgsjø i Notodden kan gi viktige miljøbidrag til planleggingen av ny E134 gjennom området.

Statens vegvesen skal om få år bygge 15 kilometer ny vei mellom Kongsberg og Notodden over Meheia. Kontrollert skogbrann planlegges som avbøtende tiltak for å ta best mulig vare på det biologiske artsmangfoldet som fins i den verdifulle gammelfuruskogen i Elgsjø-området.

- Bakgrunnen for et slikt tiltak er at samfunnet generelt og Statsforvalteren spesielt forventer dette som et «plaster på såret» der deler av intakt furuskog må vike for ny vei. Statens vegvesen sin plan for dette og andre avbøtende miljøtiltak i veiprosjektet skjer i samarbeid med blant annet forskningsstiftelsen Biofokus. Biofokus kartlegger norsk natur og foreslår tiltak som i størst mulig grad kan bidra til å ta vare på det biologiske mangfoldet i veiprosjekter, melder vegvesen.no.

Skogeieren i området og Notodden brannvesen planla skogbrannøvelsen. 150 personer fra Notodden brannvesen, det lokale Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) deltok på øvelsen. Naturforskerne Sigve Reiso og Stefan Olberg fra Biofokus og miljørådgiver Arne Heggland i Statens vegvesen ble invitert med som observatører på øvelsen.

Furunaturskogene i Follsjå-landskapet er av høy nasjonal-internasjonal verdi. Både fordi de er generelt artsrike, men spesielt fordi de huser et artsmangfold av gammelskogsarter som kun finnes i lavlandet og som i liten grad finnes ellers i Norden.

Skogtypen er over tid også avhengig av skogbrann, der økt fragmentering med infrastruktur som hus og veier, gjør fremtidig brannpåvirkning vanskeligere å opprettholde. Barkbillen og mange av de andre rødlisteartene er også avhengig av et fungerende landskap slik Follsjå-landskapet fremstår, der andelen gammelskog er betydelig,

- For langsiktig ivaretagelse og økt økologisk tilstand av mangfoldet knyttet til naturfuruskog i lavlandet, bør det vurderes å foreta kontrollert skogbrann som kompenserende tiltak. I hovedsak bør brann foretas på areal med eldre furunaturskog, men bør også vurderes som restaureringstiltak i eldre furuskog som i dag ikke har spesielle verdier og som kan supplere nærliggende verdifulle naturskogsareal, skriver etaten.

- Vi er glade for initiativet fra skogeieren og Notodden brannvesen som inviterte oss inn i øvelsen som observatører etter at de hadde lest om våre veiplaner, sier prosjektleder for E134 Saggrenda-Elgsjø, Trude Holter i Statens vegvesen til Vegvesenets nettsider. Hun ser det som veldig nyttig for Vegvesenet at de kan høste erfaring fra skogbrannøvelsen i det aktuelle området for den nye vegen.

- Vi hadde tenkt tanken om at det kunne være nyttig med en kontrollert nedbrenning av skog i veglinjen når reguleringsplanen er godkjent og det nærmer seg byggestart. Øvelsen kan gi viktige innspill til Statens vegvesen og Biofokus i den videre planleggingen av ny vei, forteller Holter.