Konjunkturene bremser Jotun

Konjunkturnedgangen bidro til at veksten stanset for Jotun i årets fire første måneder.

Resultattallene hittil i år er dog relativt høye sett i forhold til fjorårets rekordnivå. Målt i liter og kilo solgte konsernet to prosent mindre maling enn samme periode i fjor. Pulverdivisjonen hadde markert volumnedgang, mens andre viktige områder fortsatt vokste. Svakere kronekurs var blant elementene som bidro til relativt sterk stigning i driftsinntektene. Driftsresultatet ble 339 millioner kroner mot 363 millioner kroner første tertial i fjor. Det ventes svakere utvikling.

Konsernets driftsinntekter ble 3,7 milliarder kroner mot 3,2 milliarder kroner.

Blandet bilde

De internasjonale nedgangstidene merkes i økende grad, men det var store variasjoner innen konsernets ulike virksomhetsområder. Pulverdivisjonen møtte effektene tidlig, siden en stor del av produktene selges til konjunkturutsatt industri. Områder som nybyggingsmarkedet for skip og eiendomsmarkedet er mindre berørt, men der vil effektene komme sterkere i tiden fremover. Vedlikeholdsmarkedet er tradisjonelt noe mindre konjunkturutsatt og er relativt godt opprettholdt.

Eksponert for råvarer og valuta

Innkjøp av råvarer utgjør omkring 55 prosent av kostnadssiden. Mens Jotun i samme tidsrom i fjor merket press grunnet relativt høye råvarepriser, bidro lavere råvarepriser nå i positiv retning.

Inntekter og eiendeler omregnes til norske kroner fra utenlandsk valuta, hvilket både i 2008 og inneværende år har gitt store utslag. Rundt 80 prosent av omsetningen er utenfor Norge.

Venter svekkelse

- Effektene av svakere verdensøkonomi vil påvirke oss i økende grad. Vi vil merke mer negative effekter i blant annet leveranser til nybygg av skip og til eiendomsprosjekter, sier konsernsjef Morten Fon.

Han viser til at det for lengst er iverksatt tiltak for å håndtere situasjonen i ulike deler av konsernet, tilpasset lokale og markedsmessige utfordringer. Det er ekstraordinær oppfølging blant annet på kostnadssiden og i forhold til utestående fordringer.

Jotuns finansielle stilling er solid. Egenkapitalandelen er ca. 50 prosent.