Kompetansekrav ved innen betongområdet

Nye standarder stiller krav til dokumentasjon av kompetanse. Under følger innsendt tekst fra NIF.

Forhåpentlig vil en innen utgangen av 2002 ha avsluttet revisjonen av NS 3420 Del L8 Betongtrehabilitering. Samtidig kommer det to nye standarder NS-EN 206 1 Produksjon av betong samt NS 3465 Utførelse av betongkonstruksjoner. Felles for de nye standarder er at de alle stiller krav til dokumentasjon av kompetanse. Fra NBRs side har man søkt å samordne disse kravene slik at man møter en enhetlig tekst i de forskjellige standarden. Videre er det lagt vekt på at man stiller tilnærmet like krav til de ulike bransjer En felles betongbransje har via Betongopplæringsrådet (BOR) bidratt med nyttige innspill i forbindelse dette arbeide. Samtidig har BOR påtatt seg arbeidet med tilrettelegging av et felles opplegg for å tilfredsstille de krav til kompetanse som er angitt i standardene. Betongopplæringsrådet (BOR) BOR skal arbeide for et levende, dynamisk og kompetent betongmiljø med riktig kompetansenivå på alle plan. Rådet skal være et faglig samlende organ for betongteknisk grunn- og etterutdanning og arbeide for normering av opplærings- og kompetansedokumentasjon. BOR er et selvstendig organ opprettet av bransjens aktører. Norsk Betongforening er sekretariat for BOR og BORs ulike opprettede utvalg. BOR har i samråd med bransjen oppnevnt faglige utvalg for rådgivning av og tilsyn ved utarbeidelse av retningslinjer, gjennomføring og kontroll av kompetansekrav og opplæring av personell innen betongproduksjons-, betongindustri- og entreprenørbransjen samt betongrehabilitering med tilknyttede virksomheter. BOR utsteder kompetansebevis innen aktuelle klasser i henhold til gitte krav utarbeidet av NBR. Betongopplæringsrådets medlemmer: Rådet består av representanter fra bransjens organisasjon/offentlig etat/myndighet: Norsk Betongforening, (NB) Reidar Kompen (formann) Vegdirektoratet Gunnar Liestøl Rådgivende Ingeniørers Forening, (RIF) Trygve Isaksen Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) Jan Lindland Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Tom Atle Pettersen Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO) Hallvard Magerøy Betongelementforeningen (BE) John-Erik Reiersen Representanter fra PGL Ikke avklarert. Betongopplæringsrådets sekretariat: Norsk Betongforening er sekretariat med prosjektleder Knut Lie Hansen som sekretær. Betongopplæringsrådets Fagutvalg Betongopplæringsrådet har oppnevnt utvalg for de ulike deler som skal være rådets rådgivende organ i alle faglige spørsmål knyttet til fastlegging av nivå, innhold, lærematerialer etc. Utvalgene er som følger: Fagutvalg for Betongproduksjon NS ENV 201-1 * Steinar Ask, Kontrollrådet for betongprodukter * Bjørn-Per Kyltveit, Skedsmo Betong Fabrikk AS * Hallvard Magerøy, FABEKO Fagutvalg for Tilslag til betongformål * Oddbjørn Erlien, Scancem Chemicals AS * Cecilie Hagby, Kontrollrådet for betongprodukter * Torstein Riskedal, NorStone AS Fagutvalg for Utførelse av betongkonstruksjoner (Støpeleder) NS 3465 * Stein Bostrøm, Veidekke ASA * Rune Hansen, NCC AS * Steinar Helland, Selmer Skanska AS * Reidar Kompen, Vegdirektoratet vegteknsk avdeling Fagutvalg for Betongrehabilitering NS 3420 Del L8 * Pål Gjerp, AF Ragnar Evensen AS * Jan Lindland; Stærk & Co AS * Bernt Kristiansen, AF Ragnar Evensen AS * John Wilberg, Rescon Mapei AS Fagutvalg for Sprøytebetong til fjellsikring NS 3420 Del G * Kjell Inge Davik, Vegdirektoratet vegteknisk avdeling !! * Tom Farstad, Norges byggforskningsinstitutt !! * Jan Erik Hetlebakke, Entreprenørservice AS * Christine Hauck, Veidekke ASA Rådet og fagutvalgene har det siste år arbeidet med følgende prioriterte saker: - Kompetansekrav til personell etter revidert NS 3420, NS 3465 og NS-EN 206-1 - Fastlagt retningslinjer for utstedelse av kursbevis og kompetansebevis (plastkort i lommeformat) - Utvikling av kompetansekurs - Samordning av kompetansekrav på nordisk basis. Kompetansekrav i de kommende standarder Behandlet i BOR-møte 21.8.02, som anbefalt forslag til tekst i standardene: NS EN 206-1 9.6.1 Arbeidsledelse og personale I tillegg til NS EN 206-1 punkt 9.6.1 gjelder følgende norske kompetansekrav: 9.6.1.1 Dokumentasjon av kompetanse (1) Kompetansekravene gjelder for framstilling og transport av betong som omfattes av denne standarden. Merknad: Kompetanse kan dokumenteres med kompetansebevis som bekrefter kompetanse i henhold til de etterfølgende punkter. Det kan stilles krav til dokumenterte kunnskaper i form av; forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid. Betongopplæringsrådet utsteder slike kompetansebevis. NBR vurderer om kravene for å oppnå kompetansebevis oppfyller standardens intensjon. 9.6.1.2 Produksjonsleder (Betongframstilling) (1) Produksjonsleder skal lede og føre et t tilsyn med alle ledd i produksjonsprosessen frem til levering til kunde. Produksjonsleder skal forstå de viktigste påvirkningsfaktorene ved betongspesifikasjon, - egenskaper, - framstilling og samsvar, samt være fortrolig med bruken av det produksjons- og transportutstyr som anvendes. (2) Ved framstilling av betong til arbeider i klasse Begrenset kontroll og Normal kontroll, skal produksjonsleder minst ha relevant fagbrev eller tilsvarende kunnskaper innen fabrikkbetong, og tilleggskurs i betongteknologi, framstilling og samsvarskontroll, samt den erfaring som er nødvendig for den aktuelle type arbeid. (3) Ved framstilling av betong til arbeider i klasse Utvidet kontroll, skal produksjonsleder være ingeniør med særskilte kvalifikasjoner for framstilling av betong eller ha tilsvarende kunnskaper, og tilleggskurs i betongteknologi, framstilling og samsvarskontroll, kombinert med dokumentert lang og allsidig erfaring i betongproduksjon utført i klasse Utvidet kontroll. 9.6.1.3 Kontrolleder (1) Den samlede produksjonskontrollen skal overvåkes av kontrolleder som er gitt nødvendig myndighet og ressurser til å sørge for at kravene i standarder og spesifikasjoner oppfylles og etterleves. (2) Kvalifikasjonskravene for kontrolleder er de samme som for produksjonsleder for henholdsvis betongframstilling i klasse Begrenset kontroll og Normal kontroll eller Utvidet kontroll. Produksjon og kontrolleder Begrenset- og Normal kontroll (PKN) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Universitet, Ingeniørhøgskole, Teknisk Fagskole A-6 Ettårig elementærteknisk skole A1, A2, A3, evt. A4, A6 1 år Relevant fagbrev A3, evt. A4, A5, A6 5 år (oppfylt) Fagbrev fra annet fag A1, A2, A3, evt. A4, A5, A6 3 år Produksjonsleder og Kontrolleder godkjent etter NS-standard som blir erstattet av ny NS- eller NS-EN-standard A4, A5, A6 3 år Medarbeider med allsidig praksis A1, A2, A3, evt. A4, A5, A6 5 år Produksjons- og kontrolleder Utvidet kontroll (PKU) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Universitet, Ingeniørhøgskole, Teknisk Fagskole A-6 1 år Ettårig elementærteknisk skole A1, A2, A3, evt. A4, A6 3 år Relevant fagbrev A3, evt. A4, A5, A6 5 år (oppfylt) Fagbrev fra annet fag A1, A2, A3, evt. A4, A5, A6 5 år Produksjonsleder og Kontrolleder godkjent etter NS-standard som blir erstattet av ny NS- eller NS-EN-standard A4, A5, A6 5 år 9.6.1.4 Blandemaskinoperatør (1) Blandemaskinoperatør skal stå for den løpende betongframstilling. (2)Ved framstilling av betong i klasse Begrenset, Normal og Utvidet kontroll, skal blandemaskinoperatør ha relevant fagbrev eller tilsvarende kunnskaper, og tilleggskurs i betongteknologi, -framstilling og samsvarskontroll, samt den erfaring som er nødvendig for den aktuelle type arbeid. Blandemaskinoperatør Begrenset ,Normal og Utvidet kontroll (BL) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Relevant fagbrev hvor yrkesteorien er A1,A2. Oppfylt Fagbrev / yrkesbevis fra annet fag A1og A2 1 år Blandemaskinoperatør godkjent etter NS-standard som blir erstattet av ny NS- eller NS-EN-standard Oppfylt 1 år A1, A2, A3?? 3 år 9.6.1.5 Laborant (1) Laborant skal stå for uttak og prøving av delmaterialer og betong i henhold til denne standard og eventuelle andre spesifiserte krav. (2) Laborant skal ha relevant kunnskap og tilleggskurs i betongteknologi, -framstilling og samsvarskontroll, samt den erfaring som er nødvendig for den aktuelle type produksjonskontroll ut fra kontrollklasse. Laborant Begrenset,Normal og Utvidet kontroll (LB) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis A1,A2. 1 år Laborant godkjent etter NS-standard som blir erstattet av ny NS- eller NS-EN-standard Oppfylt 1 år 9.6.1.6 Betongtransportør (1) Betongtransportør skal ha relevant kunnskap og tilleggskurs i betongteknologi, transport og levering av fersk betong, samt den erfaring som er nødvendig for den aktuelle type arbeid. Betongtransportør Begrenset, Normal og Utvidet kontroll (BT) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis A0 6 måneder 9.6.1.7 Pumpeoperatør (1) Pumpeoperatør skal ha relevant kunnskap i bruk og vedlikehold av pumpeutstyr og tilleggskurs i betongteknologi, transport og levering av fersk betong, samt den erfaring som er nødvendig for den aktuelle type arbeid. Pumpeoperatør Begrenset , Normal og Utvidet kontroll (PO) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis A0 6 måneder · Produksjonsleder/Kontrolleder Begrenset- og Normal kontroll (PKN) · Produksjonsleder/Kontrolleder Utvidet kontroll (PKU) · Blandemaskinoperatør Begrenset-, Normal og Utvidet kontroll (BL) · Laborant Begrenset-, Normal- og Utvidet kontroll (LB) · Betongtransportør Begrenset-, Normal- og Utvidet kontroll (BT) · Pumpeoperatør Begrenset-, Normal- og Utvidet kontroll (PO) Kompetansebevis For tildeling av Kompetansebevis som dokumentasjon av personellkompetanse (plastkort i lommeformat) , må kravene som er knyttet til forkunnskap, tilleggskurs og praksis være oppfylt Kompetansekurs Kompetansekurs er/vil bli utviklet og tilrettelagt av bransjens eget fagutvalg underlagt (BOR) · Grunnkurs i betongteknologi A1 35 timer og eksamen · Videregående kurs i betongteknologi A2 35 timer og eksamen · Kurs i produksjons- og samsvarskontroll A3 75 timer inkl hjemmeoppgaver · Oppdateringskurs for produksjonsleder og kontrolleder A4 42 timer · Realfagkurs for produksjonsleder og kontrolleder A5 ikke fastlagt · Tilleggskurs i praktisk betongteknologi A6 ikke fastlagt · Kurs i transport og pumping av ferdigbetong A0 12 timer og eksamen Kursbevis Det tildeles kursbevis ved gjennomført kurs med bestått eksamen. NS 3465 Utførelse av betongarbeider Kompetansekravene gjelder for alle arbeider som omfattes av denne standarden. Merknad: Kompetanse kan dokumenteres med kompetansebevis som bekrefter kompetanse i henhold til de etterfølgende punkter. Det kan stilles krav til dokumenterte kunnskaper i form av; forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid. Betongopplæringsrådet utsteder slike kompetansebevis. NBR vurderer om kravene for å oppnå kompetansebevis oppfyller standardens intensjon. 5.2.1 Produksjonsleder (Betongutførelse) (1) Produksjonslederen har det øverste faglige tilsyn med forskaling og armering, videre med transport, støping og etterbehandling av betongen. Produksjonsleder skal planlegge og føre tilsyn med arbeidene. Produksjonsleder skal forstå de viktigste påvirkningsfaktorene ved blanding, støping og herding av betong og være fortrolig med bruken av redskapene og maskinene som skal anvendes. Det daglige arbeidet utføres under ledelse av formann og bas som er underlagt produksjonsleder. 5.2.2 (2) Ved arbeider i Begrenset og Normal kontroll, skal produksjonslederen minst ha relevant fagbrev eller yrkesbevis eller tilsvarende kunnskaper, og tilleggskurs i betongteknologi og utførelse samt den erfaring som er nødvendig for den aktuelle type arbeid. 5.2.3 (3) Ved arbeider i Utvidet kontroll, skal produksjonsleder være ingeniør med særskilte kvalifikasjoner for ledelse av betongarbeider, eller ha tilsvarende kunnskaper og tilleggskurs i betongteknologi og utførelse, samt dokumentert lang og allsidig erfaring i betongarbeider utført i Utvidet kontroll. Produksjonsleder (Støping) Begrenset og Normal kontroll (SLN) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Bygg/anleggslinje ved Teknisk Høgskole (Univ.) Ingeniørhøgskole eller Teknisk Fagskole, linje for bygg og anlegg Støpelederkurs eller NB-kurs Praktisk betongteknologi & Planlegging og utførelse av betongarbeider Ettårig elementærteknisk skole Som ovenfor 1 år Fagbrev / yrkesbevis fra et av betongfagene Som ovenfor (oppfylt) Fagbrev / yrkesbevis fra et annet byggfag Som ovenfor 3 år Produksjonsleder (Støping) Utvidet kontroll (SLU) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Bygg/anleggslinje ved Teknisk Høgskole (Univ.) Ingeniørhøgskole eller Teknisk Fagskole, linje for bygg og anlegg Støpelederkurs eller NB-kurs Praktisk betongteknologi & Planlegging og utførelse av betongarbeider 2 år Ettårig elementærteknisk skole Som ovenfor I tillegg eget kurs Konstruksjonsforståelse 3 år 5.2.4 Spennbetongleder (4) Ved spennbetongarbeider skal utførelsen stå under ledelse av kvalifisert spennbetongleder. Denne skal i tillegg til å fylle kravene til produksjonsleder for arbeider i klasse Utvidet kontroll ha tilleggskurs i prinsippene for spennbetong og de arbeidsoperasjonene som er nødvendige for utførelsen av slike konstruksjoner. Spennbetonglederleder Utvidet kontroll (SPLU) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Bygg/anleggslinje ved Teknisk Høgskole (Univ.) Ingeniørhøgskole eller Teknisk Fagskole, linje for bygg og anlegg Støpelederkurs eller NB-kurs Praktisk betongteknologi & Planlegging og utførelse av betongarbeider Samt eget kurs i Spennbetongforståelse 2 år Ettårig elementærteknisk skole Som ovenfor I tillegg eget kurs Konstruksjonsforståelse 3 år 5.3.1 Formann / bas (1) Det daglige arbeidet utføres under ledelse av formann / bas med fagbrev eller yrkesbevis for relevant område og tilleggskurs i betongteknologi og utførelse. Formann og Bas Begrenset ,normal og utvidet kontroll (SLN) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Fagbrev / yrkesbevis fra et av betongfagene Støpelederkurs eller NB-kurs Praktisk betongteknologi & Planlegging og utførelse av betongarbeider (oppfylt) Fagbrev / yrkesbevis fra et annet byggfag Som ovenfor 3 år 5.4.1 Sveiser (1) Sveiser som skal utføre konstruktive sveiser på armering ( skjøting) eller permanente kraftoverførende sveiser i elementkonstruksjoner skal ha sertifikat i henhold til gjeldende standard relevant for det sveisearbeidet som skal utføres. a. 5.4.2 Sveisekoordinator (2) Ved utførelse av konstruktive sveiser ( sveiser som skal være kraftoverførende i konstruksjonens levetid )skal en sveisekoordinator ha øverste faglige tilsyn med bruk av materialer og utførelse av sveisearbeider. Sveisekoordinator skal tilfredsstille de krav som er gitt i gjeldende standard. (Punkt 5.4.3 foreslått strøket da punkt 5.4.1 er oppfylt) Sveiser (SPE) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Sertifikat i henhold til gjeldende standard ?? (oppfylt) ?? Sveisekoordinator (SKPE) blir utstedt til personer med Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Sertifikat i henhold til gjeldende standard ?? (oppfylt) ?? 5.5.1 Montasjeleder (1)Montasjearbeider skal utføres under tilsyn av montasjeleder. Vedkommende skal ha ingeniørutdanning, eller ha tilsvarende kunnskaper, og tilleggskurs samt lang og allsidig erfaring Montasjeleder (MLPE) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Ingeniørutdanning Kurs i montasjeteknikk HMS-kurs for montører 1 år Dokumenterte tilsvarende kunnskaper ???? Kurs i montasjeteknikk HMS-kurs for montører 3 år 5.5.2 Montasjeformann / bas (2) Arbeidet på byggeplass utføres under ledelse av montasjeformann / bas med montasjebevis, basert på relevant utdanning, og tilleggskurs samt den erfaring som er nødvendig for den aktuelle type arbeid. Montasjeformann og bas (MFBPE) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Lang og allsidig erfaring Kurs i montasjeteknikk HMS-kurs for montører 3 år 5.6.1 Kontrolleder (1) Arbeider utført etter denne standard skal kontrolleres i henhold til bestemmelsene i punkt 12. 5.6.2 (2 )Kontrolleder skal ved pågående arbeider være tilstede i den utstrekning det er nødvendig for å påse at arbeidet blir utført etter gjeldende bestemmelser, beskrivelser og arbeidstegninger. Han skal sørge for uttak av prøver og gjennomføring av prøvinger i det omfang og etter de metoder som er beskrevet. 5.6.3 (3) Kvalifikasjonskravene for kontrolleder er de samme som for produksjonsleder for henholdsvis Begrenset- og Normal kontroll eller Utvidet kontroll, jfr. 5.2, 5.4 og 5.5 Kontrolleder Begrenset og Normal kontroll (KLN) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Bygg/anleggslinje ved Teknisk Høgskole (Univ.) Ingeniørhøgskole eller Teknisk Fagskole, linje for bygg og anlegg Støpelederkurs eller NB-kurs Praktisk betongteknologi & Planlegging og utførelse av betongarbeider Ettårig elementærteknisk skole Som ovenfor 1 år Fagbrev / yrkesbevis fra et av betongfagene Som ovenfor (oppfylt) Fagbrev / yrkesbevis fra et annet byggfag Som ovenfor 3 år ?????? annet ?? ?? ?? Kontrolleder Utvidet kontroll (KLU) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Bygg/anleggslinje ved Teknisk Høgskole (Univ.) Ingeniørhøgskole eller Teknisk Fagskole, linje for bygg og anlegg Støpelederkurs eller NB-kurs Praktisk betongteknologi & Planlegging og utførelse av betongarbeider samt eget kurs i Spennbetongforståelse 2 år ?(innen spennbetong, elementprod./montasje ??? ?? ?? Ettårig elementærteknisk skole Som ovenfor I tillegg eget kurs Konstruksjonsforståelse 3 år Kompetanseklasser etter NS 3465 · Produksjonsleder (Støping) Begrenset og normal kontroll (SLN) · Produksjonsleder (Støping) Utvidet kontroll (SLU)) · Spennbetongleder Utvidet kontroll (SPLU) · Formann og bas Begrenset,normal og utvidet kontroll (SLN) · Sveiser (SPE) · Sveisekoordinator (SKPE) · Montasjeleder (MLPE) · Montasjeformann og bas (MFBPE) · Kontrolleder Begrenset og normal kontroll (KLN) · Kontrolleder Utvidet kontroll (KLU) Kompetansebevis For tildeling av Kompetansebevis som dokumentasjon av personellkompetanse (plastkort i lommeformat) , må kravene som er knyttet til forkunnskap, tilleggskurs og praksis være oppfylt Kompetansekurs Kompetansekurs er/vil bli utviklet og tilrettelagt av bransjens eget fagutvalg underlagt (BOR) · Støpelederkurs · Praktisk betongteknologi & Planlegging og utførelse av betongarbeider · Kurs i Konstruksjonsforståelse · Kurs i Spennbetongforståelse · Kurs i Montasjeteknikk · HMS-kurs for montører Kursbevis Det tildeles kursbevis ved gjennomført kurs med bestått eksamen. NS 3420 Del L8 Betongrehabilitering c.4) Produksjonsleder (Betongrehabilitering) Produksjonsleder skal lede og føre tilsyn med alle ledd i betongrehabiliteringsprosessen frem til ferdig resultat (overlevering). Ved arbeider i Begrenset og Normal kontroll, skal produksjonslederen ha relevant fagbrev eller yrkesbevis eller tilsvarende kunnskaper, og tilleggskurs i betongteknologi, betongrehabilitering, særskilt praksiskurs, samt den erfaring som er nødvendig for de aktuelle typer betongrehabiliteringsarbeider. Ved arbeider i Utvidet kontroll, skal produksjonsleder være ingeniør med særskilte kvalifikasjoner for ledelse av betongrehabiliteringsarbeider eller ha tilsvarende kunnskaper, og tilleggskurs i betongteknologi, betongrehabilitering, særskilt praksiskurs, samt dokumentert lang og allsidig erfaring innen betongrehabiliteringsarbeider. Produksjonsleder Begrenset og Normal kontroll (RUN) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Fagbrev / yrkesbevis fra et av byggfagene Kurs i Betongteknologi; flere alternative muligheter, samt kurs: 5 dagers kurs Betongrehabilitering 2 dagers eget Praksiskurs Dokumentert praksis med 300 timers erfaring fra rehabilitering i fastlagt opp-læringsbok med angivelse av utført praksis Medarbeider med 5 år allsidig praksis Som ovenfor Som ovenfor, men 500 timers erfaring.. Produksjonsleder Utvidet kontroll (RUU) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Bygg/anleggslinje ved Teknisk Høgskole (Univ.) Ingeniørhøgskole eller Teknisk Fagskole, linje for bygg og anlegg Kurs i Betongteknologi; flere alternative muligheter, samt kurs: 5 dagers kurs i Betongrehabilitering 2 dagers eget Praksiskurs Dokumentert praksis med 300 timers erfaring fra rehabilitering i fastlagt opp-læringsbok med angivelse av utført praksis Ettårig elementærteknisk skole og 3 år allsidig praksis Som ovenfor samt særskilt kurs i Konstruksjonsforståelse Som ovenfor, men 500 timers erfaring.. c.5) Formann / bas Det daglige arbeidet utføres under ledelse av formann / bas med fagbrev eller yrkesbevis for relevant område og tilleggskurs i betongteknologi, betongrehabilitering, særskilt praksiskurs, samt den erfaring som er nødvendig for utførelse av betongrehabiliteringsarbeider. Formann / bas Begrenset-, Normal og Utvidet kontroll (RUN) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Fagbrev / yrkesbevis fra et av byggfagene Kurs i Betongteknologi; flere alternative muligheter, samt kurs: 5 dagers kurs i Betongrehabilitering 2 dagers eget Praksiskurs Dokumentert praksis med 300 timers erfaring fra rehabilitering i fastlagt opp-læringsbok med angivelse av utført praksis Medarbeider med 5 år allsidig praksis Som ovenfor Som ovenfor, men 500 timers erfaring.. c.7) Kontrolleder Arbeider utført etter pkt L 8 i denne standard skal kontrolleres i henhold til bestemmelsene. Kontrolleder skal ved pågående arbeider være tilstede i den utstrekning det er nødvendig for å påse at arbeidet blir utført etter gjeldende standarder, spesifikasjoner, beskrivelser og arbeidstegninger. Kvalifikasjonskravene for kontrolleder er de samme som for produksjonsleder for henholdsvis Begrenset - og Normal kontroll eller Utvidet kontroll, samt særskilt tilleggskurs i ledelse og kontroll. Kontrolleder Begrenset-, og Normal kontroll (RKLN)) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Fagbrev / yrkesbevis fra et av byggfagene Kurs i Betongteknologi; flere alternative muligheter, samt kurs 5 dagers kurs i Betongrehabilitering 2 dagers eget praksiskurs, samt eget kurs i Ledelse og kontroll Dokumentert praksis med 300 timers erfaring fra rehabilitering i fastlagt opp-læringsbok med angivelse av utført praksis Medarbeider med 5 år allsidig praksis Som ovenfor Som ovenfor, men 500 timers erfaring.. Kontrolleder Utvidet kontroll (RKLN) blir utstedt til personer med: Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig tilleggskurs Praksis Bygg/anleggslinje ved Teknisk Høgskole (Univ.) Ingeniørhøgskole eller Teknisk Fagskole, linje for bygg og anlegg Kurs i Betongteknologi; flere alternative muligheter, samt kurs: 5 dagers kurs i Betongrehabilitering 2 dagers eget praksiskurs, samt eget kurs i Ledelse og kontroll Dokumentert praksis med 300 timers erfaring fra rehabilitering i fastlagt opp-læringsbok med angivelse av utført praksis Ettårig elementærteknisk skole og 3 år allsidig praksis Som ovenfor samt særskilt kurs i Konstruksjonsforståelse Som ovenfor, men 500 timers erfaring.. Kompetanseklasser etter NS 3420 Del L8 Betongrehabilitering · Produksjonsleder (Betongrehabilitering) Begrenset-, og Normal kontroll (RUN) · Produksjonsleder (Betongrehabilitering) Utvidet kontroll (RUU) · Formann / bas (Betongrehabilitering) Begrenset-, Normal og Utvidet kontroll (RUN) · Kontrolleder (Betongrehabilitering) Begrenset-, og Normal kontroll (RKLN)) · Kontrolleder (Betongrehabilitering) Utvidet kontroll (RKLU) Kompetansekurs Kompetansekurs er/vil bli utviklet og tilrettelagt av bransjens eget fagutvalg underlagt (BOR) · Kurs i Betongteknologi med følgende alternativer Støpelederkurs. Praktisk betongteknologi , Grunnkurs i betongteknologi,A1 alternativ Videregående kurs i betongteknologi, A2 · Kurs i Konstruksjonsforståelse · Grunnkurs i Rehabilitering av betongkonstruksjoner · Kurs i Praktisk betongrehabilitering · Kurs i Ledelse og kontroll av betongrehabiliterinsarbeider · Dokumentert praksis fastlagt i opplæringsbok Kursbevis Det tildeles kursbevis ved gjennomført kurs med bestått eksamen. Kompetansebevis For tildeling av Kompetansebevis som dokumentasjon av personellkompetanse (plastkort i lommeformat), må kravene som er knyttet til forkunnskap, tilleggskurs og praksis være oppfylt. NS 3473 NS 3473 gir følgende generelle krav til kompetanse for konstruktører . Standarden forutsetter atprosjekteringen utføres av fagfolk med nødvendige teoretisk og praktisk innsikt. Det er ikke gitt noen form for tolkning eller utdyping av dette. Det finnes for tiden ingen kompetansekrav utover denne ordlyd.