Dette er skolen Kongsvinger kommune ville bygge, men prosjektet må nå gjennom enda en runde i rettsvesenet. Illustrasjon: Lille Frøen, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter og Multiconsult.

Kommunal anke forlenger bitter kontraheringsstrid

En anke fra kommunen forlenger nå kontraheringsstriden om ny stor ungdomsskole i Kongsvinger.

Rådmann Torleif Lindahl i Kongsvinger kommune bekrefter overfor Byggeindustrien et enstemmig formannskap fredag har besluttet å anke en avgjørelse i Glåmdal tingrett. Her fikk Eide Entreprenør i konstellasjon med HRTB arkitekter fullt ut medhold i sin klage, og gjennom en midlertidig forføyning ble kommunen stanset i å kunne inngå kontrakt med Ø.M. Fjeld i konstellasjon med Lille Frøen Arkitekter.

Håper å bli prioritert

– Har du en kommentar til at byggesaken nå risikerer å bli utsatt?

– Det er en konsekvens av anken. Så får vi se hvordan det går, svarer Kongsvinger-rådmannen.

– Har dere noen formening om hvor lang tid det vil ta å få denne tvistesaken opp for lagmannsrett?

– Det er så langt ikke undersøkt. Vi håper at saken kan bli prioritert slik at det går kortest mulig tid.

– Dommen i tingretten var forholdsvis klar i favør av Eide Entreprenør/HRTB. Hva er det dere anker på?

– Det har jeg ingen kommentar på nå, svarer Lindahl, som kan opplyse at kommunen i tillegg til advokatkontoret Campbell & Co nå også har søkt råd hos advokatfirmaet Wiersholm i Oslo.

Utlyst i fjor

Striden startet da Kongsvinger kommune i november i fjor utlyste arkitekt-/utbyggingskonkurranse i totalentreprise med samspill for bygging av ny stor ungdomsskole for 720 elever der Tråstad ungdomsskole ligger i dag. Det ble satt en ramme på 250 millioner 2013-kroner, i dag om lag 257 millioner, for den nye ungdomsskolen.

Seks leverte tilbud hvorav en trakk seg underveis. Den lokalt dominerende entreprenøren Ø.M. Fjeld la inn to forslag hvor de opererte i konstellasjon med to forskjellige arkitektkontorer.

En innenfor rammen

Konstellasjonen Eide Entreprenør/HRTB arkitekter med sitt forslag «Kunnskapshjertet» var den eneste som holdt seg innenfor den øvre kostnadsrammen kommunen hadde satt hvis kommunens egne kostander som byggherre ble inkludert. Forslaget hadde en prislapp på 181,8 millioner kroner eks. merverdiavgift. Kommunens egne byggherrekostander var opprinnelig beregnet til 67 millioner.

Valgte Ø.M. Fjeld

Kommunestyret i Kongsvinger valgte imidlertid med 21 mot 12 stemmer å inngå forhandlinger med Ø.M. Fjeld/Arkitektgruppen Lille Frøen som med prosjektet «Livet» sprengte kostnadsrammen på 250 millioner kroner. Dette forslag hadde en prislapp på 228,4 millioner eks. verdiavgift som var 46,6 millioner høyere enn Eides forslag.

Til tingretten

Eide Entreprenør valgte å gå rettens vei gjennom en begjæring om midlertidig forføyning for å stanse Kongsvinger kommune i å skrive kontrakt med Ø.M. Fjeld.

Og det Årnes-baserte entreprenørselskapet vant frem. I en slutning fra Glåmdal tingrett blir det slått fast at Kongsvinger kommune har brutt både anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Tingretten påpeker at det ikke gis anledning til å forhandle med bare en entreprenør om pris under samspillsfasen slik Kongsvinger kommune hadde lagt opp til med Ø.M. Fjeld. Etter rettens syn må konkurransen avlyses når kommunen ønsker å endre den opplyste budsjettrammen i ikke ubetydelig grad i løpet av anskaffelsesprosessen.

Retten forbød derfor Kongsvinger kommunen å inngå kontrakt inntil det foreligger rettskraftig dom i saken mellom Eide Entreprenør/HRTB Arkitekter og kommunen. Kommunen ble dømt til også å betale saksomkostningene til Eide/HRTB.

Det er denne avgjørelsen som Kongsvinger kommune nå har valgt å anke.

– Vi ønsker jobben

– Vi ønsker primært å få jobben. Det er bygging vi driver med, og dette oppdraget betyr langvarig sysselsetting for mange av våre ansatte og inntekter for vårt firma. Dette har vi kommunisert til kommunen, sier daglig leder Ola Holter i Eide Entreprenør til Byggeindustrien.

– Problemet i denne saken er at kommunen har sammenlignet helt forskjellige byggforslag med helt ulike priser. Det er ikke til å undres over at ikke vi scoret så høyt på kvalitetskravene siden vi la oss innenfor kostnadsrammen. Også vi hadde gått for andre løsninger hvis vi kunne brukt mer penger, fremholder han.

– Vi kommer til å stå på videre for å få denne kontrakten om vi så må få en dom i lagmannsretten. Avgjørelsen i tingretten var klar i vår favør så vi tror vi har en god sak, avslutter Holter.