Kollektivutvikling er løsningen

Innen få tiår vil den norske befolkningen øke dramatisk. SSB mener at folketallet passerer seks millioner i 2031 og sju millioner i 2065. Veldig mange av disse ønsker å bo i sentrale strøk. Hvordan skal vi få plass til alle?

Det er åpenbart god plass til mange nye innbyggere i det langstrakte og grisgrendte landet vårt. Men det er selvsagt slik at langt de fleste ønsker å bo der mesteparten av de andre bor - i og rundt de større byene og tettstedene. For å få til en fornuftig utvikling er det viktig at så mange som mulig av disse nye boligområdene legges til eksiterende kollektivknutepunkter eller at det bygges opp nødvendig kollektivmuligheter rundt de nye utbyggingsområdene. For selv om ikke alle har mulighet eller ønsker å bosette seg i byene, vil veldig mange ha sin arbeidsplass i byene. Dermed blir gode transportløsninger nøkkelen. Veien inn og ut av de store byene er allerede så og si lammet av kø i rushperiodene. Løsningen er ikke å bygge opp om at flere skal bruke bilen - det vil kvele byene og skape dårligere bomiljø for alle.

Det er som Petter Eiken sier i sin gjestekommentar her på bygg.no: «Vi må i mye større grad sørge for at folk bosetter seg der det allerede ligger til rette for gode kollektivløsninger, og vi må våge å bygge enda høyere og tettere rundt tog- og T-banestasjoner.»

Det finnes eksempler på at man har bygget ut i stor stil uten tilfredsstillende kollektivløsninger – ikke minst ser vi dette på Fornebu. Her har man snakket i årevis om å bygge en ny baneløsning. Men Fornebubanen har uteblitt og det vil ennå gå mange år før vi får se en realisering av denne. Samtidig går bussene i shuttletrafikk og bilene går rimelig tett.

Slik kan vi ikke ha det i fremtiden. Planlegging av infrastruktur sammen med boligutbygging må gå hånd i hånd. Finnes det ikke eksisterende kollektivlinjer i nærheten å knytte seg på, må det bygges nye. Bare på denne måten kan vi skape levedyktige nærmiljøer og byer. Gode kollektivløsninger må stå klare når boligene begynner å bli ferdige, slik at man kan bygge opp gode samfunn fra begynnelsen av. Om er det umulig å få til baneløsninger, må det legges opp til gode bussløsninger.

Det finnes flere gode slike konsepter på tegnebrettet, og dette er ikke minst noe byggenæringens bransjeorganisasjoner jobber med, og også noe sentrale myndigheter har tatt inn over seg. Det vil derfor kunne skje mye positivt på dette området fremover. Her er det viktig at alle jobber i samme retning. Det vil være tunge økonomiske løft som må til for å få til dette – men vi har ikke noe valg. Skal vi skape levedyktige bomiljøer – må en god infrastrukturløsning ligge i bunn. Det er nok av prosjekter å ta av bare på Østlandet; Intercity, Ringeriksbanen, Fornebubanen og en forlengelse av T-banen til Lørenskog - samt nye banetunneler under Oslo.

Fredag kommer regjeringen med nye regningslinjer for byutvikling i Norge. Jan Tore Sanner peker på at arealplanlegging, boligbygging og infrastruktur må ses i sammenheng. Det kan bli starten på en god utvikling.