Kurt A. Elvevoll

Kan smartteknologi redusere tviste­kostnadene i bygg- og anleggsbransjen?

Utvilsomt! Tvistenivået i bygg- og anleggsnæringen er høyt. Beregninger viser at samfunnet blir påført årlige kostnader i anleggsnæringen tilsvarende 2,2 milliarder kroner, som er ressursbruk med tvistesakene hos entreprenør, byggherre og domstolene, samt kostnader av tapt avkastning på kapital.

Innlegg av:

Kurt A. Elvevoll
Partner/Advokat
Advokatfirmaet Hammervoll Pind

Bygg21 publiserte et notat den 8. mars 2019, hvor lav tillit og manglende samhandling ble angitt som forklaring på bl.a. konflikter i norske byggeprosjekter. Dette skyldes unødvendige ubalanserte avvik fra standardkontraktene, samt at oppmannsordningen, megler eller PRIME-team ikke brukes for å løse tvistene tidligere i prosjektet.

Aktørene, særlig byggherrene, bør i tillegg - for å få redusert tvistekostnadene - utvikle en beriket BIM (BygningsInformasjonsModell), som så ble krevd og avtalt brukt i både prosjekterings- og byggefasen av et prosjekt. Det ville økt tilliten og samhandlingen mellom aktørene, siden prosjekterings- og byggeprosessen ville blitt mer transparent og etterprøvbart for de øvrige aktørene. En beriket BIM innebærer mer enn den «kollisjonskontrollen» som i dag ofte skjer på prosjekteringsstadiet. En beriket BIM ville fjernet flere feil og uklarheter, som dagens tvister for en stor del består av.

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, som er TEK17, SAK10 og DOK, alle med tilhørende veiledninger fra Direktoratet for byggkvalitet, angir minimumskrav som de ulike aktørene allerede plikter å oppfylle. Disse kravene bør innarbeides i en såkalt beriket BIM, og jeg redegjør i det følgende for enkelte av disse kravene:

* Den enkelte prosjekterende bør gjennom BIM vise og bekrefte å ha utført prosjekteringen innenfor sitt ansvarsområde. Dette fremgår av SAK10s krav til samsvarserklæring.

* Tilsvarende bør de utførende entreprenørene gjennom BIM vise og bekrefte å ha utført arbeidene innenfor sitt ansvarsområde overensstemmelse med prosjekteringsgrunnlaget. Dette fremgår av SAK10s krav til samsvarserklæring.

* Dersom BIM hadde blitt merket tilsvarende kravene til en samsvarserklæring ville dette blitt synlig for andre tilgrensende prosjekterende og/eller utførende. Det ville samtidig synliggjort hvem som hadde kontrollert hva på hvilket tidspunkt. I dag brukes det uforholdsmessig med tid i tvistesakene med å finne «den skyldige» aktøren. For eksempel er det viktig for en utførende entreprenør å få kunnskap om den forutgående entreprenøren har kontrollert og godkjent egne arbeider.

* Den ansvarlig kontrollerende bør gjennom BIM vise og bekrefte å ha kontrollert prosjekteringen og/eller utførelsen. Dette fremgår av SAK10s krav til kontrollerklæring. Dersom BIM merkes fortløpende vil det sikre og dokumentere tidsnære bevis for hvem som har kontrollert hva når. Tidsnære bevis er bevis som domstolene gjennomgående legger avgjørende vekt på.

* Hvilke kvalitetssikringsrutiner som er blitt brukt på hvilken måte bør den prosjekterende/utførende kunne merke av i BIM. Dette fremgår av SAK10s krav til kvalitetssikring. Dermed sikres også her tidsnære bevis for hvem som har kvalitetssikret hva og på hvilken måte i prosjektet.

* Den prosjekterende bør også kunne merke av i BIM at det foreligger produktdokumentasjon i henhold til DOK, dersom prosjekterende står for valg av produkt. Dette følger av SAK10s krav til ansvarlig prosjekterende.

* Den utførende bør kunne merke av i BIM at utførelsen er kvalitetsikret og i samsvar med prosjekteringsgrunnlaget. Dette følger av SAK10s krav til ansvarlig utførende. Dersom den utførende står for valg av produktet bør det bekreftes at produktdokumentasjonen foreligger. Dette følger av SAK10s krav til ansvarlig utførende.

Svært mange av tvistesakene i bygg- og anleggsbransjen handler om å dokumentere hvem som gjorde hva når. Det medfører at en rekke ulike rådgivere (advokater, rådgivende ingeniører mfl) må gjennomgå utallige e-poster, møtereferater, rapporter etc, som krever betydelig med ressurser.

En beriket BIM, som samkjøres med et bra Webhotell, vil redusere antallet tvistepunkter betydelig, men dette forutsetter en bevisst bruk og avtaleregulering av BIM.

Aktørene som utvikler og tar i bruk en slik beriket BIM vil sitte på et eller flere gullegg!