Kan sette bom for bompenger

Seks norske bompengeprosjekter kan være i strid med Norges EU-forpliktelser.

EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer om seks norske bompengeprosjekter strider mot EUs direktiver om at «nytteprinsippet» skal ligge til grunn for betaling. Prinsippet innebærer at trafikanten skal få en bedre veiløsning for pengene, skriver Bergens Tidende. Et av prosjektene som kan havne i bompengetrøbbel er Hardangerbrua. Her er problemstillingen at bompengene kreves inn på ferjesambandet Brimnes-Bruravik, mens brua ikke skal stå ferdig før i 2011. Dermed blir det opp til ESA å ta stilling til om trafikanten får «nytte» av bompengene når brua først bygges om flere år. Ifølge ESA-president Bjørn T. Grydeland har ESA mottatt seks klager på bruk av bompenger i Norge. I tillegg til Hardangerbrua er det klaget på Rennfast-sambandet i Rogaland, innkreving av bompenger på ferjesambandet Lavik-Oppedal, riksvei 4 på Gjøvik som har bompenger på den gamle riksveien for å finansiere den nye. Det er også klaget på innkrevning på den gamle Svinesundsbrua for å finansiere den nye, samt planer om et bompengesystem på riksvei 9 i Setesdal for å utbedre veien. Statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdselsdepartementet tar klagene med ro og sier at departementet ikke bruker mye ressurser på dette nå. Det er ingen sak. ESA har på ingen måte reist noen sak, og det har ESA aldri tidligere gjort på grunn av forhåndsinnkreving, sier Tungesvik.