Kan halvere antall drepte

Statens vegvesen har laget en mulighetsstudie som viser hvordan antall drepte eller hardt skadde i vegtrafikken kan halveres innen 2020.

- Dette er et ambisiøst mål, men det er mulig å oppnå. Statens vegvesen må doble ressursbruken til trafikksikkerhetstiltak, men også Politiet, Trygg Trafikk og en rekke andre aktører må trappe opp innsatsen, understreker seksjonsleder Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen.

Dette kommer fram i en mulighetsstudie som er gjennomført som en del av forarbeidet til Nasjonal transportplan 2010-2019.

Lønnsom strategi
I gjennomsnitt har det de siste årene vært litt over 1200 drepte eller hardt skadde hvert år. Beregninger viser at selv om det ikke iverksettes noen nye tiltak som påvirker trafikksikkerheten, så vil antallet likevel reduseres noe, til i overkant av 1100 i 2020. Dette skyldes at nye kjøretøyer har langt mer innebygd trafikksikkerhet enn eldre kjøretøyer.

- En forventet trafikkvekst på rundt 18 prosent i tiårsperioden bidrar riktignok til en økning iantall drepte eller hardt skadde, men utskifting av kjøretøyparken vil mer enn oppveie dette, sier Amundsen. Utfordringen har vært å finne fram til realistiske tiltak som kan gjennomføres før 2020, og som til sammen fører til at antall drepte eller hardt skadde i 2020 blir på rundt 600 i stedet for i overkant av 1100.

- Vi har også lagt vekt på at halveringsstrategien skal være samfunnsøkonomisk lønnsom, sier Amundsen.

Økt innsats
Halveringsstrategien viser blant annet at innsatsen til målrettede trafikksikkerhetsinvesteringer må økes med 50 prosent i forhold til dagens plan. Det må spesielt satses på investeringstiltak som bidrar til å redusere antall møteulykker og utforkjøringsulykker.

- Statens vegvesen må mer enn fordoble ressursbruken til bilbeltekontroller, og Politiet må doble ressursbruken til fartskontroller. Kampanjearbeidet må også bli mer intensivt og i større grad kombineres med kontroller, sier Amundsen.

Flere av de omtalte tiltakene vil være kontroversielle, som påbud om bruk av sykkelhjelm og refleks for fotgjengere, samt alkolås som alternativ til inndragning av førerkort for promilledømte. Amundsen understreker at det også er viktig å framskynde utviklingen av en sikrere kjøretøypark. Han mener Statens vegvesen må ligge i front, og at etaten må bidra til at flest mulig kan ta i bruk ny teknologi så raskt som mulig.