Jobber med hovedstadsmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en stortingsmelding om hovedstadens roller og styringsutfordringer i Oslo-regionen.

Arbeidet med en hovedstadsmelding bygger på et vedtak i Stortinget i februar i år i forbindelse med behandlingen av Storbymeldingen (St.meld. nr. 31 (2002-2003)). Ansvaret for meldingsarbeidet er gitt til kommunal- og regionalministeren. Statssekretær Frank Jenssen leder arbeidet. I departementet er ekspedisjonssjef Jan Sandal prosjektansvarlig. Det er innledet samarbeid med representanter for Oslo-regionen. I tråd med arbeidsformen for Storbymeldingen, vil dette bli fulgt opp gjennom hele arbeidet med et utkast til hovedstadsmelding. Hovedstadsmeldingen legges fram våren 2006.