Kari Sandberg

Ja til enklere regler for anskaffelser, men ikke på bekostning av en bærekraftig bransje og viktige samfunnsinteresser

Som bransjeforening er Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) tilsluttet BNL (Byggenæringens Landsforening) og NHO. I likhet med NHO støtter EBA de fleste forenklingsforslagene som kommer frem i rapporten til Forenklingsutvalget (NOU 2014:4) om enklere regler knyttet til anskaffelser. Her vil vi særlig trekke frem forslaget om egenerklæring for tilbudsdokumentasjon, da dette vil føre til vesentlige forenklinger både for leverandører og oppdragsgivere.

Kari Sandberg

Adm. dir.
Entreprenørforeningen -
Bygg og Anlegg (EBA)

Vi mener imidlertid at rapportens verdi forringes betraktelig ved at det er

sterk uenighet i utvalget om helt sentrale punkter. Flertallet ønsker at offentlige oppdragsgivere skal få større fleksibilitet og at effektiv bruk av samfunnets ressurser skal tillegges større vekt. Konsekvensene er etter vårt syn at dette går på bekostning av sentrale leverandørhensyn og viktige samfunnsinteresser.

Rammene og regelverket knyttet til anskaffelser er utviklet og bygget opp over tid. Rammer og regelverk bidrar til forutsigbarhet, langsiktighet og en etisk standard vi kan være bekjent av. Vi ønsker et regelverk som begrenser arbeidskriminalitet og ivaretar etiske, miljømessige og sikkerhetsmessige hensyn. EBA deler jusprofessor Lasse Simonsens bekymringer. Simonsen advarer om at forslaget blant annet vil åpne for korrupsjon og makelighetshensyn Vi kan forenkle det kompliserte og det byråkratiske, men vi kan ikke forenkle bort regelverket og de etiske og samfunnsmessige konsekvensene av dette.

EBA stiller også spørsmålet om oppdragsgiverne er rede, både kompetanse- og ressursmessig, til å ivareta det ansvaret og den fleksibiliteten som ligger i å basere deler av den offentlige anskaffelsesvirksomheten kun på grunnleggende prinsipper. EBA vet ikke om andre land som har innført et regelverk med så klare mangler på prosedyreregler.

Vi har våre medlemmer i ryggen når vi sier at vi ikke kan basere anskaffelsesregelverket utelukkende på grunnleggende prinsipper. Formålet med offentlige anskaffelser kan ikke baseres ensidig på ønsket om effektiv bruk av ressurser, slik flertallet ønsker. En formålsbestemmelse må bidra til størst mulig samlet verdiskapning, men den må også bidra til at Ola og Kari Nordmann har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en mest mulig samfunnsansvarlig måte. Her støtter EBA mindretallet.

Flertallet mener at ikke-anskaffelsesfaglige hensyn i regelverket skal slettes. Selv om det ligger utenfor utvalgets mandat å vurdere disse hensynene, er det viktig for EBA å advare mot dette. Ved eksempelvis å fjerne lærlingeklausulen, og plikten til å kreve fremlagt skatteattest og HMS/egenerklæring, så mener EBA at man tar mange skritt bakover – for de fleste av oss betyr det i feil retning. Både i offentlig og privat sektor jobbes det på bred front med å motvirke den negative utviklingen knyttet til arbeidsmarkedskriminalitet. Ved å slette de ikke-anskaffelsesfaglige hensynene, så vil det være det motsatte av å ta samfunnsansvar.

Mange av våre medlemmer jobber daglig med forenklings- og forbedringsarbeid for å kunne øke og forbedre sikkerhet, produktivitet og kvalitet. Forenkling hilses derfor velkommen, og som vi har pekt på så støtter vi de gode forenklingsforslagene. Det er imidlertid åpenbare grunner til at vi har det regelverket vi har i dag. Vi kan ikke forenkle oss bort fra det faktum at vi trenger rammer og regler for å sikre kostnadseffektive, etiske og bærekraftige anskaffelsesprosesser- og prosjekter – også i fremtiden.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) er tilsluttet Byggenæringens Landsforening og Næringslivets Hovedorganisasjon og representerer ca 220 virksomheter i bygg- og anleggsnæringen med ca 25 000 ansatte. Våre medlemmer omsetter årlig for om lag 65 milliarder kroner.