Ja til bygging av Lista vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har gitt Norsk Energi Miljø Sør AS konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk med installert effekt på inntil 102 MW på Lista i Farsund kommune.

Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til både sentralnettet og kraftintensiv industri.

- Økt produksjon av fornybar energi er et sentralt virkemiddel for å skape nye arbeidsplasser og begrense klimautslipp. Tillatelsen til Lista vindkraftverk er et stort og viktig steg i satsingen på fornybar energi. Det er lagt særlig vekt på at vindressursene på Lista er gode, og at vindkraftverket vil bidra med en betydelig produksjon av ny miljøvennlig energi, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Vindkraftverkets årsproduksjon er anslått til 280 GWh, som tilsvarer det årlige forbruket til omkring 14.000 husstander. Vindkraftverket vil bli knyttet til det eksisterende kraftledningsnettet som har tilstrekkelig kapasitet. Utbyggingen av vindkraftverket på Lista vil ha betydning for næringsutviklingen i distriktet.

Miljøverndepartementet har samtidig stadfestet Farsund kommunes reguleringsplan for vindkraftanlegget.