Illustrasjonsfoto.

Isachsen starter på grunnarbeider for Jernbaneverket

Jernbaneverket startet mandag opp arbeidene med oppgradering av anlegget for godstrafikk på Holmen i Drammen. Det er Isachsen entreprenør AS som har fått jobben med grunnarbeidene.

– Det blir en hektisk sommer og vi er derfor glad for å ha fått en erfaren entreprenør på laget, sier assisterende prosjektleder Lena Forsberg i Jernbaneverket i en pressemelding.

Grunnarbeidene som starter nå er planlagt ferdig til 15. september. Den inngåtte kontrakten er en regningskontrakt og omfatter blant annet flytting av vann- og avløpsledninger og tele- og strømledninger som ligger der den nye sportraseen kommer.

– Vi ønsker å gjøre de forberedende grunnarbeidene skikkelig slik at selve sporbyggingen kan gjennomføres rasjonelt og effektivt når den tid kommer, sier byggeleder Jan Nyman i Jernbaneverket.

Til høsten skal deler av Havnelager B rives for å få plass til sportraseen og til våren starter jobben med spor, sporvifte og ny veg i området.

For disse entreprisene er det ennå ikke valgt entreprenør.

– Når dette er ferdig vil det være et bra prosjekt for godstrafikken på Holmen, men gjennomføringen vil være utfordrende både for togoperatører og naboer i en overgangsfase. Prosjektet må ikke blandes sammen med den diskusjonen som pågår om godsterminal for Drammensområdet. Vi opplever en slik sammenblanding av og til, forteller Lena Forsberg, som berømmer samarbeidet med Drammen kommune og Drammen havn.

Bakgrunnen for prosjektet er at togtrafikken på strekningen Drammen – Asker har økt vesentlig de siste årene.

Ny grunnrute fra desember 2014 øker persontrafikken over Drammen stasjon ytterligere, og dermed blir det redusert tilgjengelig kapasitet for godstrafikken til Holmen og Brakerøya.

Prosjektet “Holmen kapasitet gods” skal bidra til å sikre kapasitetsøkning på personaltrafikkområdet, øke sikkerheten lokalt på Holmen og ikke minst bidra til mer effektiv godshåndtering.

Byggeleder Jan Nyman og prosjektleder hos Isachsen entreprenør AS, Ole Terje Letmolie, legger opp til tett dialog med naboene på Holmen, slik at endringer i trafikkmønster skal være forståelig og så forutsigbar som mulig.

– Vi vet at det daglig er inntil 5000 trafikkbevegelser til og fra Holmen. Det blir en utfordring som vi må håndtere. Sikkerhet er nummer en for oss i Jernbaneverket, sier Nyman som håper at sjåførene viser hensyn til at det er et anleggsområde de skal passere.