Inviterer til frokostmøte om husholdningens energibruk

Energiforsyningskravet i TEK 10 skal redusere vår avhengighet av elektrisitet og fossile brensler. Blir det slik?

Det er ett av hovedspørsmålene Lavenergiprogrammet søker svar på når de inviterer til åpent frokostmøte tirsdag 21. oktober i Næringslivets Hus i Oslo. Tema for møtet er "Husholdningens energibruk - kart og terreng".

- Det er stor variasjon i hvor mye energi hver enkelt husholdning bruker. Hva har det å si for valg av løsninger og dimensjonering av energiforsyning i den enkelte bygning? Gjenspeiler beregningsnøklene husholdningenes adferd? Vil anleggene levere fornybar energi i forventet omfang? spør Lavenergiprogrammet i invitasjonen.

De har bedt tre eksperter til å belyse disse spørsmålene:

Inger Andresen er sjefsforsker i Sintef Byggforsk og prosjektleder for Lavenergiprogrammets forskningsprosjekt EBLE (Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov) Andresen vil gjøre rede for foreløpige resultater fra energimålinger og intervjuundersøkelser, med hovedvekt på hvordan ulik adferd påvirker energibruken.

John Rekstad er daglig leder i Aventa Solar. Rekstad har i mange år arbeidet med solvarme, både som professor ved UiO, teknisk utvikler og gründer. Han vil drøfte sine erfaringer fra gjennomførte solvarmeprosjekter, og belyse hvordan varierende adferd og bruken av standardverdier kan påvirke utnyttelsen av fornybar energi.

Arnkell Petersen er seksjonsleder for Inneklima og Energi hos Erichsen & Horgen, RIFs sin representant i Standard Norges komité for bygningers energiytelse og med i arbeidsgruppen for NS 3031:2015. Petersen vil snakke om forskjellen på antatt og virkelig energibruk, og hvordan dette kan påvirke energidekningsgraden. Han vil også drøfte berettigelsen til kravet om fornybarandel - og hvordan det evt. kan utformes i fremtidens regelverk.