Investeringer i Rena leir

Det skal investeres for 126 millioner kroner på Rena leir i Østerdalen.

I regjeringens forslag til flere nye investeringsprosjekter i Forsvaret ligger nye haller til oppbyggingen av High Readiness Force (HRF) på Rena.

Stortinget har vedtatt og gitt føringer om at Hæren i fremtiden skal lokaliseres sentrert rundt Indre Troms og Østerdalen garnison. HRF-avdelingene i Hæren er lokalisert til Rena leir.

-HRF- avdelingene er viktige taktiske støtte- og logistikkavdelinger som har til formål, sammen med Telemark bataljon (TMBN), å gi Hæren evne til å møte både nasjonale krav og krav stilt av NATO til reaksjon og utholdenhet. Disse avdelingene er under oppbygging og har behov for nye EBA-fasiliteter for å sikre hensiktsmessig drift, trening, samvirke og beredskap. Derfor er det viktig at det tilføres midler til dette, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

HRF-avdelingene er oppsatt med et bredt spekter av kjøretøy, utstyr og containere. For å ivareta materiellet og utdanning på materiellsystemene, er det behov for ulike typer lagring under tak av materiell som er i daglig bruk. - Dagens løsning i Rena leir dekker ikke HRF-avdelingenes behov. -Vi ser at behovene ikke er dekket, derfor omfatter prosjektet bygging av en kaldgarasje for lagring av kjøretøy og containere og en varmgarasje, sier forsvarsministeren.

Ved å få store tempererte haller for vedlikehold, undervisning og lagring av kjøretøy vil dagens behov for innendørs lagring av HRFs kjøretøy bli dekket. Innendørs lagring er viktig for å unngå at kjøretøyenes elektronikk forringes. I tillegg omfatter prosjektet bygging av en ny kennel og en mindre ombygging fra undervisningsrom til kontor i Rena tekniske verksted (RETV).

Regjeringen har i dag lagt frem St.prp. nr. 70 (2008-2009) - "Om investeringar i Forsvaret", der dette prosjektet inngår.