Hanne Rønneberg

Innlegg: Fra Innsikt til utsikt!

I SINTEF Byggforsk er vi så heldige at vi har et råd bestående av kloke mennesker. Rådet ledes av SINTEFs konsernsjef og i tillegg har NTNU en fast representant, p.t. dekan Ingvald Strømmen. Og våre ansatte er så engasjerte at det var kamp om de fire plassene da disse var på valg en tid tilbake.

Hanne Rønneberg

Instituttleder
SINTEF Byggforsk

Vi har også tre representanter fra byggenæringen i rådet. For tiden er dette Håkon Sannum (rådgiver), Sven Christian Ulvatne (entreprenør) og Lars Næss (tidligere byggevareprodusent).

Alle har vi et felles mål; hjelpe SINTEF Byggforsk til å bli bedre.

Lars Næss har nylig gjennomført en spørreundersøkelse på instituttets vegne. Dette prosjektet har vi kalt Innsikt. Innsikt går ut på å kartlegge SINTEF Byggforsks posisjon i byggevaremarkedet. Historisk, nåværende og fremtidige.

Undersøkelsen har vært gjennomført som samtaler, der Lars Næss har møtt primært toppleder og teknisk/FoU sjef i ti byggevareprodusenter, tre bransjeorganisasjoner og tre hus/bygningselementprodusenter. Samtlige sentrale aktører i byggenæringen med anerkjente merkevarer.

Dette er kunder som også er samarbeidspartnere med oss i andre sammenhenger. De er partnere i store og mindre forskningsprosjekt, de er kjøpere av Tekniske godkjenninger på produkter, de er brukere av Byggforskserien og enkelte har tidligere hatt sine bransjesekretariat hos oss.

De inviterte har stilt opp med stort engasjement! Som oftest etter gode interne forberedelser. Samtlige var positive til tiltaket og ønsket å bidra med konstruktive tilbakemeldinger.

Dette har resultert i at vi nå sitter med en fersk SWOT-analyse. Og det spesielle med den er at den faktisk er utarbeidet etter innspill fra våre kunder, og ikke av oss selv, slik en SWOT-analyse vanligvis er.

Vi har fått påpekt våre styrker og muligheter og vi har fått synliggjort svakhetene våre. Denne delen av analysen resulterer i et trusselbilde som sier noe om konsekvensene dersom vi ikke klarer å forbedre oss.

Jeg vil gjerne dele noen av hovedtrekkene med dere alle. Tilbakemeldingene vi har fått fra byggevareprodusentene tror jeg er ganske representativt for alle kundegrupper i byggenæringen.

Så hva er tilbakemeldingene? Det fremkom mye konstruktiv kritikk, men som en stor aktør sa det: Om vi har 50/50 ris og ros fremstår det nok som 80 % ris når vi nå har anledningen. Det er godt ment!

SINTEF er en sterk merkevare. Vi har et bredt og dypt kunnskapsnivå med anerkjente og dyktige forskere. Som til og med er hyggelige i følge kommentarene! Vi er objektive, troverdige, seriøse og etiske. Og vi er sterkt ønsket av markedet. I tillegg er vi den viktigste kunnskapsleverandøren til byggenæringen gjennom Byggforskserien, rapporter og bøker.

Men; Vi oppleves som lite markedsrettede og med dårlig kommersiell forståelse. Og mange kunder opplever oss som for lite forutsigbare med hensyn til å levere i henhold til avtalt tid og avtalt pris. Vi er heller ikke flinke nok til å kommunisere endringer underveis og holde kunden oppdatert underveis

Dette ønsker vi å gjøre noe med. Slike tilbakemeldinger tar vi ytterst alvorlig. Vi lever av vår kunnskap og vår evne til å gjennomføre prosjekter på en god måte. Og vi vil selvfølgelig ha fornøyde kunder. Derfor har vi satt i gang et forbedringsarbeid med nye kunderutiner.

Tekniske godkjenninger (TG) står for en vesentlig andel av instituttets inntekter. Det er et svært viktig produkt for mange av våre kunder, og det er et viktig produkt for oss. Gjennom de tekniske godkjenningene bidrar vi til å løfte frem seriøse aktører og heve standarden i byggenæringen. Vi hjelper produsenter til å vise frem gode produkter og vi hjelper markedet til å vurdere hva som er godt og akseptabelt. Vi er stolte av å bidra til dette!

Vi leverer mange og gode TG'er og mange av kundene våre er godt fornøyde. Men flere av kundene våre gir tilbakemelding om at prosessen er krevende. Slik skal det ikke være.

For å få til en tydelig og god kommunikasjon innfører vi nå månedlig statusrapport til kunden i prosjekter med utstedelse og revisjon av Teknisk Godkjenning. Kunden får et vedlegg som gir tydelig status i saken. Dette vil gjøre det betydelig enklere for kunden å forstå våre fakturaer. Statusrapport skal sendes månedlig uansett om det følger med en faktura eller ikke. Vi vil også innføre dette på andre produktområder. Vi skal være konkurransedyktige.

Samtidig tegner Innsikt et positivt mulighetsbilde. Vi har fått mange gode og konkrete innspill til muligheter fremover. Vi opplever at markedet ønsker at vi skal være en sterk nasjonal aktør i et internasjonalt marked. Kundene våre ønsker å se oss som en aktiv, tydelig og modig deltager i samfunnsdebatten. De ønsker vi skal videre- og nyutvikle forskningsbaserte produkter og tjenester. De ønsker også et tettere kundesamarbeid.

Vi ønsker å forsikre kundene våre at vi tar alle tilbakemeldingene på alvor. Lars Næss har presentert SWOT-analysen gjennom allmøter med ansatte. Hans avslutning ved disse møtene har vært som følger: "Utfordringen er å ivareta og videreutvikle den forskningsbaserte grunnmuren instituttet er tuftet på, og samtidig utvikle en markedsorientert og kommersiell organisasjon som ivaretar dagens og morgendagens krav og forventninger."

Jeg vil gjerne takke alle de som har stilt opp i intervjuer og brukt tid på å gi oss konstruktive tilbakemeldinger.

Samtidig tror jegandre kundegrupper også kan ha nytte av å lese innspillene vi har fått, og tiltakene vi nå iverksetter som ledd i forbedringsarbeidet vårt. Derfor overskriften Fra innsikt til utsikt!

Jeg er stolt av å jobbe i SINTEF generelt og i SINTEF Byggforsk spesielt. Jeg kommer til å bli enda stoltere den dagen jeg hører dere sier at dere ser at vi har lyttet, og at tiltakene vi har gjennomført har virket.