F.v. Atle Haakenstad, Gjertrud Synnøve Helland, Lise Marie Skalstad og Ida Kristine Lothe.

Innlegg: For kort byggetid - hvem har ansvaret?

Sjefredaktør Arve Brekkhus tar opp en viktig problemstilling om for korte byggetider i et lederinnlegg på bygg.no 19. mai 2020. Et helt sentralt perspektiv som må frem når vi diskuterer byggetid, er livet og helsen til de som jobber i prosjektene.

Vi er enige i Brekkhus sine betraktninger om at et samarbeid mellom byggherre og entreprenør ved planlegging av prosjektet vil kunne bidra til at det avsettes tilstrekkelig og forsvarlig tid til gjennomføring av prosjekter. Men et slikt samarbeid er det i mange prosjekter ikke lagt opp til. Dermed kommer følgende spørsmål på spissen: Hvem har ansvaret for at den avsatte byggetiden er tilstrekkelig?

Innlegg av:

Advokatene Gjertrud Synnøve Helland, Ida Kristine Lothe, Atle Haakenstad og Lise Marie Skalstad i Veidekke Entreprenør AS.

Veidekke Entreprenør har over lengre tid observert en utvikling i både bygge- og anleggssektoren som går i retning av kortere byggetider og lite bearbeidede fremdriftsplaner. Hva som er årsaken til denne utviklingen er ikke åpenbar, men økonomiske betraktninger, politisk prestisje og for tidlig bestemte åpningsdatoer kan være mulige forklaringer. Selv om det er en samfunnsøkonomisk fordel at lønnsomme prosjekter gjennomføres raskest mulig, kan dette hensynet ikke trekkes så langt at det går utover sikkerheten til de som skal utføre arbeidene.

En sentral forutsetning for en trygg, rasjonell og kvalitetsmessig god gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, er at det er satt av tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse. Dersom avsatt gjennomføringstid ikke er tilstrekkelig, vil den alvorligste konsekvensen være risiko for skader og ulykker som følge av tidspress. Dernest vil kvalitetssavvik og kontraktuelle tvister knyttet til fremdrift og vederlagsjustering være nærliggende.

Etter byggherreforskriften er det byggherren som har hovedansvaret for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- aller anleggsplassen blir ivaretatt, herunder at det settes av tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av arbeidene. Tidspress representerer en betydelig ulykkesfaktor i bygge- og anleggsprosjekter. Av denne grunn er det av stor samfunnsmessig betydning at byggherren avsetter tilstrekkelig tid til at prosjektet kan ferdigstilles innenfor forsvarlige tidsrammer.

Byggherreforskriften pålegger også de andre aktørene i bygge- eller anleggsprosessen plikter knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Entreprenøren har etter forskriften blant annet et ansvar for å planlegge sitt eget driftsopplegg med utgangspunkt i nødvendige risikovurderinger, og å informere byggherren om risikoforhold som ikke er beskrevet i SHA-planen. Pliktene etter byggherreforskriften kommer i tillegg til entreprenørens ansvar for å sikre at arbeidsmiljøet i virksomheten er forsvarlig og i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt, har imidlertid bygg­herren hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at SHA blir ivaretatt.

Når det gjelder byggetiden, fastslår byggherreforskriften § 5 annet ledd bokstav c at byggherren «[u]nder planlegging og prosjektering skal … særlig ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved … at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner». Dette er fulgt opp i forskriften § 8 bokstav b som pålegger byggherren å utarbeide en SHA-plan som ivaretar kravet om å sette av tilstrekkelig tid.

Ordlyden i byggherreforskriften § 5 annet ledd bokstav c er særlig rettet mot planleggings- og prosjekteringsfasen, men gir i seg selv ikke svar på om kravet til tilstrekkelig byggetid også skal gjelde i utførelsesfasen. Sammenhengen med byggherreforskriftens øvrige bestemmelser, taler imidlertid for at kravet til tilstrekkelig byggetid må anses som en løpende forpliktelse som byggherren har under hele gjennomføringen av prosjektet. Dette innebærer at byggherren også har et ansvar for å justere byggetiden i utførelsesfasen dersom nye omstendigheter dukker opp, eller dersom tidligere kjente forhold skulle vise seg å tilsi en annen vurdering.

Byggherreforskriftens krav til at det skal avsettes «tilstrekkelig tid», forutsetter at det foretas en forsvarlighetsvurdering basert på de hensyn som byggherreforskriften er ment å ivareta. Det overordnede formålet med byggherreforskriften er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen under gjennomføringen av prosjektet.

Byggherren må ved fastsettelsen av byggetiden både ta hensyn til prosjektets arbeidsomfang, kontraktsforutsetningene og de konkrete risikoforholdene i prosjektet. I tillegg må det kunne oppstilles et krav om at byggetiden kan gjennomføres i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og arbeidstidsordninger, og at prosjektet ikke planlegges med bruk av overtid og nattarbeid.

Et eksempel på en kontraktsforutsetning som må hensyntas, er tilleggsbestemmelser enkelte byggherrer opererer med som bestemmer at entreprenøren ikke får fristforlengelse før endringsomfanget i prosjektet overstiger 15% tillegg til kontraktssummen. Vi er av den oppfatning at denne typen tilleggsbestemmelser innebærer en urimelig og uforsvarlig risikooverføring til entreprenøren. For at slike bestemmelser skal kunne oppfattes som noenlunde akseptable, er det nødvendig at byggherren tar sitt ansvar for å legge inn en tilstrekkelig «slakk» i fremdriftsplanen. Denne «slakken» er en forutsetning for at prosjektet kan gjennomføres i tråd med HMS-regelverket når behov for eller ønske om endringer materialiserer seg.

I offentlige konkurranser er det særlig problematisk når byggetiden i utgangspunktet er satt for kort. Anskaffelsesregelverket gjelder, og vesentlige forbehold fra konkurransegrunnlaget skal medføre avvisning. Et tilbudsforbehold om lengre byggetid vil i de aller fleste tilfelle være avvisningsgrunn. Tilbydere kan selvsagt stille spørsmål om byggetiden, men vår erfaring er dessverre at svarene man får er av typen «forhold dere til byggetiden slik den er».

Vi håper at fokuset på en forsvarlig og tilstrekkelig byggetid blir løftet i planleggingen av bygge- og anleggsprosjekter, både i det offentlige og private markedet. Her kan bransjeorganisasjonene våre og Arbeidstilsynet bidra. En trygg og helsemessig fullt forsvarlig gjennomføring av byggeprosjekter er ikke mulig hvis byggetiden i utgangspunktet er for kort.