Heidi Finstad

Innlegg: Eierskap til vareinformasjon og konkurransekraft

Norsk Byggtjeneste har varslet søksmål mot CoBuilder. Saken handler om CoBuilders bruk og gjenbruk av Norsk Byggetjenestes NOBB-nummer og varetekster i sine databaser. CoBuilder har på sin side varslet sletting av data som tilsvar på reaksjonen fra Byggtjeneste. NOBB og coBuilder slåss om varedata som eies av vareeiere. Leverandørene og produsentene eier sin produktinformasjon uansett hvor den ligger, og slik skal det også være i fremtiden. 

Heidi Finstad

Adm. direktør
Treindustrien

Digitalisering endrer samfunnet og næringer, og byggenæringen er intet unntak. Byggenæringen må øke produktiviteten og kvaliteten for å møte konkurransen fra internasjonale aktører. Seriøsitetsutfordringene må sees i sammenheng med miljøutvikling, og dette må kobles med digitalisering av næringen. Bygg-, eiendoms- og anleggssektoren bruker på verdensbasis nær 40 prosent av alle ressurser. Eierne og aktørene i byggsek­toren har et spesielt ansvar for å bidra til det grønne skiftet. Digitalisering av næringen kan redusere kostnader og bidra til ressurseffektivisering, gitt at digitaliseringen skjer på en måte som samler alle aktørene i byggenæringen. I motsatt fall kan utvikling av flere fragmenterte løsninger og databaser sørge for ytterligere svekkelse av norsk konkurransekraft.

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft peker på at byggsektoren kan innta eksportposisjoner som gir økt verdiskaping i Norge. En fragmentert sektor har hittil vært til hinder for at potensialet realiseres. Ved å utvikle enkle og omforente metoder for livsløpsbetraktninger som fremmer gode forbrukervalg kan muligheter utløses. Sirkulær økonomi vil øke krav om dokumentasjon av klimagassutslipp og effektiv ressursbruk gjennom hele byggets livsløp, inkludert materialbruken.

Det medgår store ressurser på å gjøre produktinformasjon tilgjengelig i markedet ved bruk av ulike applikasjoner og databaser og i ulike formater. Vedlikehold av vareinformasjon i mange ulike systemer hos varedatabaseleverandører som NOBB og CoBuilder, hos entreprenører og grossister er kostnadskrevende. Dagens organisering og distribusjon av vareinformasjon er til hinder for innovasjon for å øke norsk verdiskaping. Informerte beslutninger kan gi innovasjon, og det kan fremme seriøsitet. Beslutningstakere og bestillere må sikres sporbarhet og etterrettelig produktinformasjon. Leverandørene har eierskap til egne varedata, og må ha føringen på hvordan varedataene blir distribuert.

Digitaliseringen i regi av BNL skal samle gode krefter og utvikle et omforent digitalt veikart som løfter norsk byggenæring. Å utvikle digital informasjonsflyt langs hele verdikjeden på tvers av sektorer, som for eksempel bygg, anlegg, infrastruktur, industri, geodesi, og matrikkel, er et mål. Informasjonsbehandling og -utveksling skal ha lav terskel for å tas i bruk. Og ikke minst må digitaliseringsprosessen sørge for å inkludere små og mellomstore aktører. Dette er avgjørende i en sektor hvor over 90 % av bedriftene har færre en 10 ansatte. Mest mulig sømløs informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden vil forenkle hverdagen og øke industrialiseringen som igjen styrker konkurransekraften. Som en del av prosessen må det etableres et delprosjekt hvor vareeierne tar eierskap og hvor også bestillerne involveres. Hensikten med prosjektet er at produktegenskapene tilgjengeliggjøres via åpne standarder. Prosjektet bør gjennomføres via en nøytral interesseorganisasjon for hele bygge- og eiendomsnæringen, som sikrer utvikling, implementering og forvaltning av en felles digital plattform. Slik kan man etablere en åpen norsk kontekst hvor leverandørene er med som produkteksperter med detaljert kjennskap til produktegenskaper innenfor sine varegrupper. Konflikten mellom CoBuilder og NOBB bør gi utviklingskraft til digitaliseringsarbeidet gjennom BNL. Nye teknologier som BIM gir store muligheter sammen med endrende forretningsmodeller. For å utløse potensialet haster det med å tilgjengeliggjøre produktinformasjonene på åpne digitale standarder. Det er nå viktig å raskt få på plass organisering og finansiering av en åpen norsk kontekst for vareinformasjon. Dette må forankres og ha eierskap i hele verdikjeden fra leverandør til bestiller.