Lars Chr Fredenlund

Innlegg: Digital innovasjon for produsenter

Egne data kan gi produsenter en konkurransefordel. Men da må de forstå hvordan de skal bruke slike data til å bygge egne datasystemer og skape gode logistikkløsninger.

 Lars Chr Fredenlund

Adm. dir.
CoBuilder AS

Bygg- og anleggsnæringen har hatt store endringer som har kommet som følge av ved endringer i lov og forskrifter, produktinnovasjoner, teknologi og forbedrede prosesser. Her tar jeg for meg produsentenes rolle. Med digital innovasjon kan de være bidragsyter til forbedrede prosesser som kan gi grønnere og billigere bygging.

I Norge blir vi mer og mer en del av et globalt marked. Fremover vil det bli skapt nye «Ubere» i alle markeder og bransjer. Dette vil i stor grad baseres på hvor god den enkelte produsent er på å bedrive digital innovasjon, der interne og eksterne data er en kapital man må forvalte på en god måte.

Jeg arbeider i dag med store europeiske produsenter og bransjeforeninger innenfor mange segmenter av næringen vår. Vårt fokus er på standardisering og digitale forretningsmodeller som åpner for ny tekning. I denne sammenheng er det et poeng å forstå at produsenter og distributører fremover må tenke internasjonalt og bygge en felles forståelse av oppgavene mellom land.

Eksterne aktører kan ødelegge
De siste ti-årene har gitt oss nye fagområder vi ikke hadde før, et eksempel kan være brann, miljø og HMS som i dag har egne fag og stillinger. Digitalisering er nå et nytt fagområde som tvinger seg frem der man må investere for fremtidig vekst. Å la eksterne aktører styre den digitale utvikling vil være ødeleggende for egen utvikling. Det vil være med på å lamme konkurransekraften. I et marked i endring vil det alltid være markedsmessige og politiske utfordringer som vil måtte kreve lederskap og nytenkning.

Byggenæringens Landsforening har laget et digitalt veikart som snakker om «digitale tvillinger». Det betyr at man først skal lage en modell som holder kunnskap og data på et generisk nivå der ingen produsenter er valgt. Disse digitale tvillingene representerer da et digitalt marked med virtuell bygg- og infrastruktur.

I dette digitale markedet vil det omsettes produkter og data vil bli utvekslet. Vi vil da for alvor starte den digitale evolusjonen som vil bidra til industrialisering ved bruk av maskinlesbare data. Det er derfor viktig at produsenter ser på egne data som en «asset» med stor fremtidig verdi.

Må eie egne data
Digitale prosesser krever gode konsistente data. Derfor er det avgjørende at den enkelte produsent tar ansvar for egne data der IPR (rettigheter) til data sikres. I dag har man interne systemer som skal dekke behov innenfor økonomi (ERP), kundestøtte (CRM), markedsføring (PIM, WEB) og software (word, pfd, xls). Når man skal legge en digital strategi er det behov for å se på interne og eksterne data, der knytningen mellom de to og selve datamodellen må forstås.

Om man spør seg selv om hvilke data og informasjon man har, og som markedet trenger, er det behov for en god forståelse av produktets livssyklus. Det er slik at forbrukere, arkitekter, rådgivere, håndverkere, myndigheter, grossister, vaktmestre med flere, alle har behov for ulike data. Som vist i figur 1 må man lage en strategi der man kan gi rett data til rett tid, der man skiller på hva slags data man skal forvalte.

I dag foregår det store markedspolitiske kamper i Europa mellom grossister, produsenter og øvrige aktører. De strides om hvem som skal «eie» hvilke data. Data blir en maktfaktor og en strategisk verdi. Her har produsenter en unik mulighet i å etablere seg som en nøkkelspiller.

Slik jeg ser det så må produsentene fremover levere data til mange systemer og verktøy. Alle disse ber om ulike data. I Norge har diskusjonen den siste tiden mer villedet enn veiledet. Det er snakk om digitale grunnmurer som skal bygges av enkeltaktører. Å skape nasjonale databaser gir bedre prosesser i enkelte ledd i næringen. Det er viktig for handelen, men dette må ikke hindre produsenter i å fortelle om sine utmerkede produkter. Det er viktig at vi ikke bygger digitale flaskehalser.

For produsenter er det da viktig å kunne levere rett data til rett aktør. Handelen er en av mange aktører. Slik jeg ser det vil det fremover oppstå en friksjon mellom produsentenes og handelens krav dersom eierskapet til data ikke etableres hos produsenter.

Rette data til rett tid
For at produsenter skal lykkes på en god måte, må kunden få tak i rett data til rett tid. Alle som har kjøpt bolig vet at det er vanskelig å få tak god informasjon. I dag leveres slik informasjon stort sett i pdf-dokumenter. Dette har de aller fleste forstått at man må gjøre. Dette er viktig for å bli en markedsaktør og for å dekke lovkrav om produktdokumentasjon (DOK, REACH etc.), krav til byggverk (TEK), FDV-dokumentasjon (SAK) og informasjon som markedet krever(BREEAM, Svanen etc). Det er derfor avgjørende at produsenter nå begynner å se at data som pdf-filer og excel ikke er nok.

(Klikk for større versjon)

Hvordan er aktører som prosjekter, bygger og drifter avhengige av dine data? Den kommende BIM-standarden ISO 19650 forteller hvordan aktører skal utveksle informasjon. Den gir en klar deling mellom geometri-/objekter (3D), informasjon (data) og dokumenter. Det å forstå hvordan man skal kunne arbeide med «BIM» blir viktig.

Å forstå hvordan man skal bygge egne datasystemer og skape gode logistikkløsninger basert på egne data, er en konkurransekraft som må forstås av produsentene. Å ta grep om den digitale strategien er en lederoppgave som fremover vil bli satt på agendaen i alle styrer. Ta kontakt med dine viktigste aktører i næringen og begynn å diskuter.

For å lykkes på dette området må man se oppover og oppover, ta ansvar for bedriftens beste og se utover egne landegrenser når strategi skal diskuteres. Bransjeforeningene har et særskilt ansvar for å lede an i en standardisering som må på plass for å sikre like vilkår og et åpent marked.

Ny standard for Product Data Templates
Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, der Standard Norge er den nasjonale aktøren, er nå i gang med å levere en standard for hvordan produkters «DNA» skal digitaliseres. Slik skal man kunne få frem maskinlesbare data som kan forstås mellom datasystemer.

En viktig del av dette arbeidet er at dagens norske standarder digitaliseres. Der må det lages datasett som blant annet definerer essensielle egenskaper for produkter som benyttes når man skal sette funksjonskrav til byggverk. I tillegg vil disse standardene åpne opp for at all relevante data kan bygges inn i egne systemer (PIM, ERP etc).

coBuilder har gjort et pionerarbeid innenfor dette og laget Product Data Templates basert på den kommende CEN standarden. Sommeren 2016 skrev vi en avtale med BNL om overlevering av data til bruk i Norge igjennom BuildingSMART Norge. Dette bør næringen ta tak i og standardisere relevante data for gitte produkttyper. I dag foregår det parallelle løp over hele Europa der aktører definerer egne «standarder», og vi ser det samme skjer her hjemme. Vi bør alle arbeide sammen med BuildingSMART Norge og Standard Norge og standardisere våre Product Data Templates.

Fremtidens varedatabase
Det er derfor viktig å lære av andre næringer om hva som er særtrekk innen digitalisering. Som en illustrasjon som kan man se der man bestiller hotell og fly, der man forespør tilbydere (produsenter) og velger hva man vil kjøpe. Det finnes ingen «varedatabase», men en åpen datastruktur alle knytter seg mot.

(Klikk for større versjon)

I Europa begynner byggherrer og entreprenører å enes om bruk av IFC som format og en rekke software aktører utvikler gode verktøy. IFC og GS1 standardene vil være med å bygge den digitale tvillingen som skal bygges, og produsentene må derfor forstå hvordan deres produkter og systemer kan knyttes. Maskinlesbare data er her en av hovedpoengene, slik at alle aktører kan søke etter rette produkter eller få informasjon man ønsker.

Jeg oppfatter at bransjen i Norge ikke har oppfattet et hovedpoeng, og det er at man ikke kan ha «ett system». Vi er avhengig av åpne datastrukturer for å bygge hverandre gode, slik at produsentene kan konkurrere på riktige vilkår. Handelen spiller i denne sammenheng en viktig rolle også fremover, men bør være åpne for endringer.

Fremtidens varedatabase finnes ikke, men består av en rekke aktører som bruker felles datasett som hjelper oss til å gjøre det vi skal. Vi i coBuilder arbeider for å hjelpe produsenter til å få dette på plass.