Ingen overskridelser

Dagens oppslag i Aftenposten kan gi det inntrykk at operaprosjektet har hatt en ureglementert kostnadsutvikling, eller sprekk på 900 millioner kroner. Dette medfører ikke riktighet.

Da Stortinget vedtok at den nye operaen skulle bygges, vedtok det også hvordan kostnadsrammen skal reguleres. Dette er blitt fulgt fullt ut. <26.01.07> I Aftenposten kan en få inntrykk av at det er Statsbygg selv som beregner indeksen. Det er ikke korrekt. Følgende er lagt til grunn for den løpende prisjustering (St. prp. nr. 48 (2001-2002)): For den delen av rammen som er bundet opp av kontrakter og inngitte anbud ved starten av den aktuelle prisreguleringsperioden, forutsettes at prisstigningstillegget i rammen beregnes på grunnlag av SBED-indeksen. (En indeks som beregnes på grunnlag av tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), og som legges til grunn for alle byggeprosjekter i Statsbygg) For den resterende del av rammen legges til grunn en indeks som fanger opp den reelle prisutviklingen i anbudsmarkedet, på tilsvarende måte som har vært lagt til grunn for forprosjektfasen. (Denne beregnes av Prognosesenteret.) Utbetalt beløp justeres selvfølgelig ikke. Som kjent har det vært en kraftig øking i byggeprisindeksen de siste årene. Dette er søkt fanget opp i Prognosesenterets indeks, som har beregnet prisutviklingen i perioden fra 15. januar 2002 til 15. september 2006 til 36,7 prosent.. Med utgangspunkt i Stortingets modell for regulering er kostnadsrammen nå økt fra 3.330 millioner pr. 15.januar 2002 til 4.135 millioner. pr. 15. september 2006. De siste sluttkostnadsprognosene tilsier at det vil gjenstå ca 500 millioner av kostnadsrammen når bygget står ferdig.