Ingen forurensning etter oppryddingen i Oslo havn

Etter at 130.000 kubikkmeter slam er mudret innerst i Oslo havn og deretter deponert ved Malmøykalven kan NIVA fastslå at det ikke er skjedd noen forurensning av overflatevannet ned til 10 meter.

Overvåkingen av miljøgifter i blåskjell fra øyområdene innerst i Oslofjorden viser ikke tegn til økt innhold av miljøgiftene PCB, PAH, tungmetaller og TBT, går det fram av en lengre redegjørelse som Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) offentliggjorde tirsdag. I lokalmiljøene rundt dypvannsdeponiet har frykten for forurensning vært stor og mange har protestert på deponeringen som SFT mener vil bedre vannkvaliteten i indre del av Oslofjorden. I tillegg til å undersøke blåskjell har NIVA benyttet et såkalt sedimentprofilkamera for å fotografere strukturer, lagdeling og biologisk aktivitet i de øvre 20 centimeter av sedimentet eller avleiringen. Denne fotograferingen har pågått i Bjørvika der mudringen har pågått og i randområdene til dypvannsdeponiet. Hensikten med arbeidet har vært å registrere spredning av partikler i forbindelse med mudringen og endringer i biologisk aktivitet i forhold til tidligere. Den foreløpige konklusjonen er at det ikke er avsatt nye avleiringer på eksisterende sjøbunn i området der mudringen har pågått i Bjørvika. Det kan likevel ha foregått spredning av partikler, men da i så små mengder at kameraet ikke har klart å måle dem.