- Industriutvikling i Norge fremfor råvareeksport

Regjeringen har i Jeløya-erklæringen gjentatt det tverrpolitiske målet om at minst 30 prosent av gods på vei skal overføres til bane. I et representantforslag ber SV regjeringen sørge for en mer bærekraftig godsnæring ved å få mer gods over på bane.

Treindustrien og Treforedlingsindustrien skriver i en pressemelding at de er svært positive til mer transport av gods på bane og ønsker tiltak som bidrar til dette velkommen. 

- Vi er for fri konkurranse i et fritt marked for tømmer, et marked som også krysser grenser. Det er imidlertid knyttet dilemmaer til gods på jernbane ved at transport av tømmer på tog i noen sammenhenger gir konkurranseulemper for norsk industri sammenlignet med svensk industri, skriver Treindustrien og Treforedlingsindustrien i en pressemelding. 

Treindustrien og Treforedlingsindustrien representerer bedriftene som baserer sin verdiskaping i Norge på tømmer. 

- Det er et mål å bruke mest mulig av den gode norske tømmerråvaren til norsk produksjon for å fremme verdiskaping i Norge. De siste årene har Norge gått fra å være netto importør til å bli en stor eksportør av tømmer. Dette går på bekostning av verdiskaping i Norge. Utviklingen undergraver også målet om øke andelen kortreiste varer for å oppnå miljøgevinster. Næringene ber om å se på muligheter for å gjøre grep som bedrer transporten internt i Norge, slik at det ikke er mer effektivt og kostnadsbesparende å sende tømmertog til Sverige enn til norske industribedrifter.