Illustrasjon av E39 Flatøy midtdeler. Ill: Statens vegvesen.

Implenia signerer trafikksikringsprosjekt

Implenia har signert en kontrakt med verdi på 98 millioner kroner for et stort trafikksikringsprosjekt med Statens vegvesen Region vest.

Trafikksikringsprosjektet består av utvidelse av eksisterende vei for å gi plass til midtrekkverk i tillegg til langsgående gang- og sykkelvei. Et kryss skal ombygges til planskilt kryss. Undergang ved næringsområdet til Framo beholdes og forsterkes, men det skal etableres en bro for gang- og sykkelveien tett inntil undergangen på vestsiden. Dagens bro til Hjelten skal rives og erstattes med ny og lengre bro som er tilpasset en framtidig firefeltsvei. En jordbruksundergang, som også brukes av fotgjengere, vil forlenges på begge sider. På østsiden av veien skal det bygges en støyvoll og jordbruksundergangen skal også føres gjennom denne.

Videre skal det bygges en helt ny undergang bestående av prefabrikerte betongelementer, og ytterligere en eksisterende undergang i betong skal delvis erstattes med en ny og større undergang i plasstøpt betong. I tillegg skal det bygges støyskjermer på deler av parsellen, samt at det skal gjøres støytiltak på bygninger.

Sprengningsvolum er ca. 90 000 tfm3 (teoretisk faste masser). Dagens årlige døgntrafikk på parsellen er ca. 15 000 kjøretøy.

Tilbudssummen er på 98 millioner kroner og arbeidene vil starte opp høsten 2014, med planlagt ferdigstillelse i oktober 2016.