Runar Danielsen

Ikke sikkert de som roper høyest har rett - kanskje de ikke blir hørt heller?

Flere av kommentarene til høringsforslaget til ny TEK synes å kjempe om å fordømme forslaget mest mulig.

Runar Danielsen

Fagleder
Systemair AS

Å påstå at TEK 15 vil gi boliger dårligere inneklima pga. at

man vil tillate oppvarming vha. panelovner, elektriske varmekabler og ildsted, er vel mildt sagt en tvilsom påstand. Ikke tror jeg slike utspill tjener saken eller omdømmet for faget vårt heller.

De som er mest kritiske til høringsforslaget får det i tillegg til å høre ut som om alternative oppvarmingsløsninger er helt problemfrie mht. inneklima og energibruk. Her har vår bransje faktisk påført boligkjøpere tilleggskostnader i hundretusenkronersklassen ved å installere varmeanlegg som ikke lar seg regulere lavt nok i dagens godt isolerte og tette boliger. Dette slik at man må lufte vha. åpne vinduer midt på vinteren. Ikke særlig energieffektivt, og heller ikke noe positivt bidrag til å oppnå godt innemiljø etter min vurdering. At man ikke klarer å oppnå ønsket overtemperatur på baderommet bedrer ikke saken. Ved et vannbasert varmeanlegg påføres boligeieren dessuten betydelig høyere vedlikeholdskostnader enn ved enkle direktevirkende elektriske løsninger.

Dersom boligene blir bygget i et område med fjernvarme krever faktisk de aller fleste kommuner, med henvisning til forskriftene, at det elektriske ettervarmeelementet i ventilasjonsanlegget skal byttes ut med et vannvarmebatteri. Høyeffektiv varmeveksler i ventilasjonsaggregatet medfører at ettervarmeelementet får svært kort eller ingen brukstid. Installasjon av vannbatteri med tilførselsledninger, frostsikring etc. blir derved å "skyte spurv med kanoner".

Kravet om fornybar andel energi i TEK 10 har som kjent medført at det er installert et stort antall luft/luft varmepumper i nye boliger. I praksis er dette en punktvarmekilde hvor romluften gjentakende blir varmet opp via varmepumpens innedel. Omluften tilføres derved rommet med overtemperatur og stor hastighet. Hastigheten og den ekstremt lave relative luftfuktigheten i luftstrålen fra varmepumpens innedel medfører at mange får ubehag. Å påstå at denne løsningen gir bedre innluftkvalitet enn jevn oppvarming vha. strålevarme fra direktevirkende panelovner kan ikke forsvares, - etter min oppfatning.

Boliger som bygges iht. TEK 10 har lavt varmebehov, og er vanligvis utstyrt med balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. Kaldras fra store vindusflater og trekk fra luftlekkasjer i klimaskallet og kuldebroer er stort sett eliminert. Når nye energikrav i TEK innføres, blir disse utfordringene sannsynligvis helt borte. Min påstand er derfor at alt ligger til rette for å kunne oppnå godt innklima i nye boliger, uten at det må installeres kostbare oppvarmingsløsninger. Ved direktevirkende el. mister man riktignok fleksibiliteten mht. valg av energikilde. Likevel, med så lavt oppvarmingsbehov som nye boliger får, må det være lov å ha to tanker i hodet samtidig og tenke tverrfaglig. Å bygge inn en kostbar fleksibilitet i alle boliger, som man aldri vet om blir tatt i bruk, er unødvendig. Boligenes varmeanlegg kan tross alt bygges om, dersom man i framtiden kommer fram til konkurransedyktige praktiske løsninger. Kanskje løsningen blir solcellepaneler og batterier? I så fall vil panelovner og varmekabler være det perfekte valget.....

Bedre bygningsmessig utførelse medfører samtidig at energibehov til oppvarming av varmt forbruksvann vil utgjøre en stadig større andel av boligers samlede energibehov. Ulike nye, mer energieffektive løsninger er under utvikling, og markedet vil helt sikkert ta godt i mot disse.

Nye boliger vil få så lavt oppvarmingsbehov at det eneste riktige må være å benytte vår fantastiske fornybare vannkraft til romoppvarming. Dersom vi som bransje ikke evner å se disse realitetene og tenke tverrfaglig er jeg redd "vi skyter oss selv i foten".