Rolf Søtorp, adm. direktør i Norsk brannvernforening

Ikke samlet register over brannvern for norske kulturminner

Det er opp til hver enkelt kommune å føre tilsyn. Derfor finnes det ikke en sentral oversikt over brannforebygging av verneverdige kulturminner i Norge.

– La oss undersøke hvordan det står til med brannsikkerheten av våre egne verdifulle kulturminner, oppfordrer administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Brannvernforeningen opplyser at mange eiere av kulturminner ikke vet hvilket ansvar de har. Derfor er det viktig at kommunene fører fysisk tilsyn, og ikke bare dokumenttilsyn. Det er kommunene som har ansvaret for å påse at kulturminnene er sikret, og for å kartlegge eventuelle konsekvenser av en brann.

– Det er ekstremt viktig at kommunen går ut og ser og følger opp avvik.

Stavkirkene er unntaket, her er staten ansvarlig. Alle andre kirker, både de som er fredet og andre verneverdige kirker, eies av Den norske kirke, som har plikt til ettersyn og vedlikehold for å unngå brann.