Hyppigere elkontroller mindre feiing

En bredt sammensatt arbeidsgruppe som har sett på brannsikkerheten i boliger tar til orde for hyppigere kontroller av det elektriske anlegget og sjeldnere feiing. Flertallet ønsker også obligatorisk elkontroll ved eierskifte.

 

Arbeidsgruppen mener at forebyggende tiltak mot brann gir resultater. Det er ikke behov for mange nye tiltak, men først og fremst behov for å videreutvikle og spisse eksisterende forebyggende tiltak. Rapporten fra arbeidsgruppen som har hatt representanter fra myndigheter og en rekke organisasjoner, er nå oversendt Justis- og politidepartementet.

DLE (Det lokale elektrisitetstilsyn) kontrollerer i dag det elektriske anlegget i boliger i gjennomsnitt hvert 20. år. Arbeidsgruppen mener det er behov for hyppigere kontroller – hvert 10.år. Det kan gjøres enten ved hyppigere kontroller av DLE eller i kombinasjon med kontroller av private aktører, betalt av huseier.

Utvalget er delt i synet på obligatorisk elkontroll ved eierskifte, slik det nå er forslag om i Danmark. Flertallet ønsker en slik ordning, men Huseiernes Landsforbund mener dette bør være et tilbud ved salg av boliger.

Rentbrennende ovner har blitt mer utbredt de siste årene og vil på sikt redusere behovet for hvor ofte det bør feies. Tilsynsoppgavene bør utvides til, etter en risikovurdering, minimum hvert sjette år å omfatte et generelt tilsyn med brannsikkerheten i alle boliger.

Arbeidsgruppen tar til orde for styrket samhandling mellom DLE og brann- og feiervesenet. Det vil gi positive bidrag til brannsikkerheten i boliger. Erfaringene fra et pilotprosjekt i Hallingdal viser at økt samarbeid styrket det forebyggende arbeidet og synliggjorde et stort effektiviseringspotensial.

I tillegg til fysisk tilsyn og kontroll av boliger, bør brannverninformasjonen til eier/leietaker styrkes. I dag brukes relativt beskjedne ressurser på generell brann- og brannsikkerhetsinformasjon. Kombinert med andre tiltak, er det grunn til å tro at bruk av flere ressurser på informasjonsområdet vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Arbeidsgruppen har gjennomført en undersøkelse blant 1000 boligeiere/leietakere om forståelsen av ansvaret for egen brannsikkerhet. Resultatet var mer positivt enn forventet. Unntaket gjeldende manglende kjennskap til kravet om dokumentasjon av elektriske anlegg (samsvarserklæring) og forbudet mot oppbevaring av gass i kjeller og loft.

I 1999 ble det gjennomført en liknende undersøkelse for elektriske anlegg. Denne gang var det flere boligeiere (70-80 prosent) som var bevisst eget ansvar for det elektriske anlegget i boliger.

Arbeidsgruppen ber om at forslaget om distriktsvise brannetterforskningsgrupper i hvert politidistrikt, med representanter fra politi, brannvesen og DLE, revurderes. Bakgrunnen er behovet for å styrke kompetansen hos etterforskerne og redusere det store antallet branner med ukjent årsak. Politidirektoratet har av organisasjonsmessige årsaker valgt ikke å instruere politimestrene i dette spørsmålet.