Hydro tester flytende vindmøller

Hydro har utviklet et nytt konsept for kraftproduksjon til havs - Hywind. Med kjent teknologi fra oljevirksomheten i Nordsjøen, vil vi bruke flytende betongkonstruksjoner som understell for offshore vindmøller.

Modelltesting pågår nå i Sintef Marinteks havlaboratorium i Trondheim, melder Hydro. Hywind er et fremtidsrettet prosjekt der vi kombinerer våre erfaringer fra petroleumsvirksomheten med vår kunnskap om vindkraft til å utnytte vindressurser der det blåser aller mest. Lykkes vi, kan dette bli en viktig del av fremtidens energiforsyning, sier Hydros direktør for nye energiformer Alexandra Bech Gjørv. Lovende testresultat Hydro benytter nå havlaboratoriet ved Sintef Marintek i Trondheim til å simulere vind- og bølgeforhold til havs. En modell av den flytende vindmøllen er testet, og resultatene er lovende. Nå vurderer vi å plassere en vindmølle i Nordsjøen for å demonstrere at det er mulig å bygge vindparker på 200 til 300 meters havdyp. Hydro har målt vindstyrken i Nordsjøen i over 30 år. Ettersom den gjennomsnittlige vindhastigheten er høyere til havs enn på land, vil Hywind gi en svært god energiutnyttelse. Bech Gjørv understreker like fullt at Hywind er et supplement, ikke et substitutt til vindparker på land. Hywind passer svært godt for energifattige områder der det er lite tilgjengelig areal på land, men gode offshore vindforhold, som for eksempel i USA, Japan og i nærheten av offshoreinstallasjoner, sier Bech Gjørv. Det planlegges nå et demonstrasjonsprosjekt basert på vindturbiner med en kapasitet på 3 MW. Vindmøllene vil få en høyde på rundt 80 meter over havet og en rotordiameter på om lag 90 meter. Demonstrasjonsprosjektet skal etter planen være i drift fra 2007. På lengre sikt satser Hydro på vindturbiner med en kapasitet på 5 MW og en rotordiameter på rundt 120 meter. Målet for fremtiden er å ha store offshore vindparker med opptil 200 turbiner. En slik vindpark vil kunne produsere mer enn 4 TWh i året og levere fornybar elektrisitet til både offshore og onshore virksomhet. Dette målet ligger langt fram i tid, men skal vi lykkes om 10 - 15 år, må vi begynne arbeidet i dag, sier Bech Gjørv. 4 TWh tilsvarer strømforbruket i 200.000 gjennomsnittlige norske husholdninger. Hydro har over de siste tre årene brukt om lag 20 millioner kroner på å utvikle Hywind som konsept. En videre realisering av forsknings- og demonstrasjonsprosjektet vil kreve investeringer på i overkant av 150 millioner kroner.