Hydro kjøper selskap i Brasil

Norsk Hydro ASA har inngått avtale med EnCana Corporation, et uavhengig kanadisk olje- og gasselskap, om kjøp av samtlige aksjer i et datterselskap til Encana for et kontantbeløp på 350 millioner US dollar for et gjeldfritt selskap.

Datterselskapet har en 50 prosents eierandel i det lovende Chinook-funnet i Campos-bassenget offshore Brasil. Chinook-feltet representerer en enestående mulighet til å sikre langsiktige ressurser med betydelig oppsidepotensial, i en region med store påviste oljeressurser og betydelig utforskingspotensial, sier Hydro konserndirektør Tore Torvund, som leder selskapets olje- og energivirksomhet. Oppkjøpet er et viktig skritt i internasjonaliseringen av Hydros olje- og gassvirksomhet, og gir oss mulighet til å utnytte Hydros kjernekompetanse, sier Torvund. Brasil er en av verdens mest attraktive offshoreoljeprovinser med en betydelig andel ikke-utviklede funn og stort uoppdaget ressurspotensial. Chinook-funnet ligger 75 kilometer offshore Brasil på om lag 100 meters vanndyp. Feltet har blitt avgrenset av fire brønner og forventes å inneholde opptil 2 milliarder fat tungolje. En vellykket produksjonstest ble gjennomført på avgrensningsbrønn 3-ENC-3 i tredje kvartal 2005. Utvinningsfaktoren for tilsvarende tungoljefelt har normalt vært lav, på om lag 10-15 prosent. Hydros erfaring fra andre områder viser at det er store muligheter for økt verdiskapning fra denne typen felt. Ved bruk av flergrensbrønner og lange horisontalbrønner, samt avansert reservoarstyring, gis det betydelig rom for reduserte feltutviklingskostnader, økning i utvinnbare ressurser og ytterligere bedring i feltets lønnsomhet. Hydro vil i samarbeid med partneren på Chinook-funnet utarbeide en plan for utbygging med sikte på å kunne starte produksjonen så raskt som praktisk mulig. Produksjon fra feltet forventes å fortsette utover 2025. Chinook-feltets utviklingskostnader er estimert til 5 US dollar per fat. Feltets produksjonskostnader er estimert til 2 US dollar per fat. Oppkjøpet passer meget godt inn i Hydros vekststrategi, da det bidrar med påviste ikke-utviklede ressurser med identifisert oppsidepotensial. I verdivurderingen av feltet benyttet Hydro råoljepriser midt på 30-tallet, og deretter korrigert for et 30-40 prosents forventet prisavslag for tungolje. Det uavhengige amerikanske oljeselskapet KerrMcGee eier de resterende 50 prosent i Chinook-feltet (BM-C7-konsesjonen). Hydro mener de to selskapene har betydelig komplementær ekspertise, som vil gjøre utviklingen av Chinook-feltet meget lønnsom for begge selskap. Transaksjonen forventes gjennomført i første kvartal 2006 og er betinget av myndighetsgodkjennelse.