Hvor mange tonn stein bruker du?

Hver eneste innbygger i Norge har hvert eneste år behov for rundt 15 tonn stein og mineraler for holde hjulene i gang. Dette er selvsagt ikke noe hver og en av oss har et daglig forhold til eller selv forbruker, men samfunnet rundt oss trenger det og vil stoppe opp om vi ikke får nok tilgang til disse viktige naturressursene. 

Og det er ikke noen selvfølge at vi, selv i Norge, skal ha nok tilgang på mineral- og steinressurser vi er helt avhengige av.

Mange tenker nok ikke over hvor viktig dette faktisk er, men det er utrolig mange ulike mineral- og steinmaterialer i forskjellige former som trengs for å holde samfunnet i gang. Det benyttes veldig mye rundt oss som vi er avhengige av i vårt daglige virke – også på hjemmebane. For oss i byggenæringen er selvsagt stein, pukk og grus noe som er en nødvendighet for all bygging, enten om det er eneboligen, sykehusene, veiene eller flyplassene rundt oss. Absolutt alle former for grunnarbeid og konstruksjoner er avhengig av stein i en eller annen form og i større eller mindre mengder for å kunne realiseres. Om tilgangen på gode steinmaterialer skulle bli borte ville vi merket dette veldig raskt.

Mange tenker nok at dette er en nær utømmelig ressurs, i hvert fal i et land som vårt. Slik er det ikke. Det er ikke ubegrenset tilgang på ressursene. Det er ikke alle typer stein som kan brukes, og mange av bruddene som er i bruk har en begrenset levetid. Konsesjoner kan nærme seg en slutt, og mange ønsker naturlig nok kanskje ikke at et stort steinbrudd finnes i nærheten av hvor de bor og hvor de jobber. Dermed er det mange som arbeider med å stenge ned mange steinbrudd – det er ikke like mange som jobber for å etablere nye. Om folk visste hvor viktig denne ressursen er for å holde hjulene i gang, hadde mange kanskje tenkt noe annerledes.

For å få litt mer informasjon om hvordan landets innbyggere faktisk forholder seg til bergdriften har Respons analyse på oppdrag fra Norsk Bergindustri gjennomført en spørreundersøkelse for å avdekke kjennskap og holdninger til denne industrien. Resultatene viser blant annet at folk flest er positive til bergindustrien. Det kommer også frem at nær to av tre svarer bekreftende på at mineraler er viktig for de produktene vi bruker i hverdagen og mange ønsker at lokale og sentrale myndigheter tilrettelegger for økt utvinning av mineraler og metaller i Norge. Men undersøkelsen viser samtidig at kunnskapen om industrien er lav, ikke minst hvordan den kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet.

Dette er jo en del av byggenæringen som mange kanskje ikke har et bevisst forhold til – eller bruker mye energi på i hverdagen. Men om mineralene skulle bli borte, ville man opplagt følt dette på kroppen ganske raskt. Derfor er det også så viktig at det legges til rette for fortsatt uttak av ulike steinmaterialer, som for eksempel pukk og grus. En rekke uttak har blitt stengt de senere årene. Ikke minst ser vi dette i mer sentrumsnære områder. Det er selvsagt forståelig at mange ikke ønsker et store stein-, pukk-, og grusuttak i nærheten av hjemmene sine, men hvordan disse driftes har endret seg mye de senere årene.

Samtidig har dette selvsagt også et miljøaspekt ved seg. Å frakte stein og grus krever mye energi og bruk av mye tungtransport. Må dette fraktes over lange avstander gir dette større klimagassutslipp og det gir ekstra trykk på trafikken inn og ut av buene. Derfor er det mange fordeler med å ha uttak i nærheten av de større byene og tettstedene. Lukker man ned disse ett etter ett vil det gi store utfordringer og dyrere produkter. Det er også viktig å huske på at dette er en ressurs vi er helt avhengige av, og det er derfor avgjørende at man ser fremtiden i denne industrien, og ikke tror at dette er noe man kan regulere seg ut av ved å stenge hva man selv har rundt seg. Dette er et stort samfunnsansvar som hviler på både sentrale og lokale myndigheter. Det betyr at man her må tenke allsidig og innimellom sette samfunnets behov foran andre lokale interesser.