Hvor kommer kraftimporten fra?

Økende forbruk og mindre utbygging her til lands medfører at Norge fortsatt vil være avhengig av import av kraft fra utlandet. Norges import kommer hovedsakelig fra Sverige og Danmark, mens Nordens import kommer fra Tyskland, Polen og Russland.

Importen er sammensatt av mange forskjellige produksjonsteknologier, der kull- og kjernekraft spiller viktige roller. Dette fremgår av et notat NVE har utarbeidet for Olje- og energidepartementet. Notatet beskriver hvilke produksjonsmetoder som er aktuelle for å dekke importen til Norge og antyder hvilke miljøkonsekvenser dette kan få.