Husleieindekser og husleiestatistikk

Norges byggforskningsinstitutt og NOVA inngikk høsten 2003 en samarbeidsavtale med Husbanken om samfunnsvitenskaplig boligforskning.

I perioden 2004 2006 skal det innenfor samarbeidsavtalen gjennomføres forskningsprosjekter innenfor tre emneområder: 1) Statens og Husbankens rolle i en markedsstyrt boligsektor, 2) Vanskeligstilte på boligmarkedet og 3) Kommunenes rolle og ansvar i boligpolitikken. Rapporten er avtalt og finansiert innenfor rammen av denne samarbeidsavtalen. Denne og øvrige rapporter fra samarbeidet vil bli publisert under delserien Samfunnsvitenskapelig boligforskning i Byggforsk skriftserie. I rapporten drøftes grunnlaget for å etablere en ny husleiestatistikk som vil gi bedre kunnskap om utleiemarkedet for boliger og utviklingen av husleiene. Behovet for en slik husleiestatistikk er først og fremst avledet av § 4-3 i den nye husleieloven av 1999. Der sies det at hver av partene i et leieforhold etter tre år kan kreve at leia justeres til gjengs leie ved utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. I denne utredningen drøftes det hvilke krav til data og statistikkproduksjon som følger av denne bestemmelsen, det fremmes forslag om hvordan produksjonen av husleieindekser bør legges opp, hvem som bør produsere denne statistikken, og hvordan husleieindekser kan brukes når husleier skal justeres til gjengs leie, skriver Byggforsk på sine hjemmesider.