Huseier vant etter entreprenørflause

Maskinentreprenøren i Vågå fylte grunnen til et kommende svært kostbart hus med matjord og røtter. Det endte i skjeve vegger og golv - og deretter i tingretten, melder Gudbrandsdølen Dagningen.

En familie i Vågå bygde i 2001/2002 et stort bolighus, teknisk verdi fire millioner kroner. Det er ett av de dyreste husene i bygda. Nordalen Maskin AS utførte grunnarbeidene. Meningen var at tomta skulle inneholde stein og telesikre masser før selve huset ble bygd. I stedet ble grunnen fylt igjen med humus, kvabb og røtter. Det måtte være kjent at slike materialer ikke egner seg til dette bruk, og handlingen var grovt uaktsom, slår tingretten i norddalen fast om maskinentreprenørens jobb. Huseieren hadde ikke engang rukket å flytte inn før marerittet meldte seg. Golvene var ikke vannrette og veggene var ute av lodd. Ett av hushjørnene ség 12,5 cm. Først ble snekkerne mistenkt for dårlig arbeid, men de ble fritatt da man oppdaget at det verken var telefritt eller drenerende materiale huset var bygget på, men humus og kvabb, foruten røtter. Nordalen Maskin AS erkjente ansvaret for det elendige arbeidet sitt og problemene som derfor oppsto. Selskapet var produkt- og ansvarsforsikret i Gjensidige NOR Forsikring, som erkjente ansvar, men ikke for kontraktarbeider på huset. Nordalen Maskin AS truet med å slå seg konkurs hvis man valgte å ta ned hele huset igjen og grave seg ned til fast grunn. Et annet alternativ var å jekke opp huset i ytterkant og fundamentere muren til trygg grunn. Dette alternativet ble iverksatt. To måneder senere sto huset utbedret, fagmessig utført og fri for skader eller ulemper, ifølge retten. Hvor mye utbedringsarbeidet kostet og hvem som betalte, er ikke kjent. Men etter som Nordalen Maskin AS slo seg konkurs 23. april 2003, meldte huseieren et krav på vel 911.000 kroner til boet. Det var inkludert et verditap på 500.000 kroner som følge av skadene på huset. Hypotetisk verditap, mente forsikringsselskapet, som påsto seg frifunnet for verditapet. Huseieren stevnet deretter forsikringsselskapet for retten. Huseierens prosessfullmektig, advokat Tor Kolden, hevder at verditapet er betydelig på grunn av det dårlige ryktet huset har fått. Det vil kunne slå negativt ut ved et eventuelt salg av huset. Inntil 500.000 kroner i erstatning for verditapet er berettiget, krevde advokaten. Forsikringsselskapet mener husets skader er utbedret og at det er enighet om at huset nå ikke har feil eller mangler. Det eneste usikkerhetsmomentet er to rom i kjelleren. Golvene der hviler på skum, som har en garanti på ti år. Selskapet mener huseieren vrir ansvaret over på forsikringsselskapet selv om eieren har akseptert utbedringsarbeidene. Tingretten skriver i dommen at huset har en teknisk verdi på fire millioner kroner, og en antatt salgspris på det halve. Det finnes ikke hus i lignende prisklasse i Vågå og sammenligningsgrunnlaget i norddalen forøvrig er også magert. Derfor må det bli en sannsynlig verdireduksjon retten må ta stilling til. Retten mener at opplysningene om en så betydelig skade, vil ha den effekt at det legges inn lavere bud enn på tilsvarende eiendom uten lyte. Det er verdireduksjonen på skadetidspunktet som legges til grunn, og da har tingretten med sorenskriver Ståle Hovden kommet til at huseieren skjønnsmessig skal ha 250.000 kroner i verdierstatning av forsikringsselskapet. Imidlertid mener retten at saken har bydd på tvil, og har derfor bestemt at partene må bære egne saksomkostninger. Etter det GD får opplyst, vil ikke forsikringsselskapet anke denne dommen.