Husbanken lyser ut kompetansemidler

Husbanken inviterer andre til å søke på kompetansetilskudd i 2011 til forsøks- og utviklingsprosjekter innenfor temaet bærekraftig bolig- og byggkvalitet.

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av nasjonal boligpolitikk og skal medvirke til at alle skal bo godt og trygt. Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet er et eget tilskudd som skal bidra til å heve kompetansen innenfor områdene miljøvennlige og universelt utformede boliger og bygg på attraktive steder.

Tilskuddet skal medvirke til følgende utviklingsområder:

* Kunnskapsutvikling, støtte til forsøksprosjekter og formidling av informasjon om energibruk og miljø- og klimavennlige løsninger i boliger og bygg

* Kompetanseutvikling, støtte til forsøksprosjekter og formidling av informasjon om universell utforming, tilgjengelighet og brukbarhet i boliger, bygg og uteområder

* Kunnskapsutvikling og formidling av informasjon om bærekraftig bomiljø og byggeskikk/arkitektur

Hvem kan søke tilskudd?
Tilskuddet retter seg i hovedsak mot kommuner, bransje og forsknings-, utviklings- og undervisningsmiljø og forutsetter bruk av profesjonell kompetanse i alle deler av prosjektet. Utbyggere som ønsker å søke midler til forbildeprosjekter skal fortrinnsvis ha etablert et samarbeid med kommunene der prosjektet skal realiseres. Organisasjoner som arbeider for å sikre personer med nedsatt funksjonsevne gode boforhold, kan også få tilskudd. Prosjekter her må være i forståelse med kommune/fylkeskommune/stat.

Følgende generelle kriterier legges til grunn for prioritering av kompetansetilskudd i 2011:

Husbanken etterspør prosjekter som

* gir samarbeid mellom aktører som kommuner, bransjeaktører, kompetansemiljøer, undervisningsaktører, interesse- og brukerorganisasjoner

* inkluderer flere av de 3 satsingsområdene: energi og miljø, universell utforming og bærekraftig bomiljø og byggeskikk/arkitektur

Følgende kriterier legges i tillegg til grunn for fagområdene:

a) Energi og miljø

Husbanken vil prioritere prosjekter som bidrar til

* trygg og rask implementering av passivhusstandard i ny bebyggelse

* økt omfang av ambisiøs energirehabilitering i eksisterende bebyggelse

* økt bruk av miljøvennlige materialer

* regional spredning av kunnskap, kompetanse, forbildeprosjekter og kvalitetssikring av disse

* at det offentlige går foran i miljøarbeidet

b) Universell utforming

Husbanken vil prioritere

* tema universell utforming i eksisterende bebyggelse og uteområder, eksempelvis boligblokker og verneverdig bebyggelse.

* prosjekter som utvikler, tilrettelegger og prøver ut ny teknologi som gjør at flere kan bo hjemme lenger

* prosjekter med fokus på metodeutvikling og tilhørende verktøy

* prosjekter som i vesentlig grad bidrar til å heve kunnskapsnivået, eksempelvis i grunnutdannelse på høgskoler, universitet etc.

c) Bærekraftig bomiljø og byggeskikk/arkitektur

Husbanken vil prioritere:

* kunnskapsutviklingsprosjekter med metode og veiledning/verktøy som bærende element.

* Det legges stor vekt på overføringsverdi/ spredning av kunnskap fra prosjektene.

Les mer på Husbankens nettsider