HMS-innsatsen økes på Nyhamna

Informasjon og inspeksjoner skal motvirke ulykker og skader fram mot åpningen av Ormen Lange-anlegget.

I tiden framover skjerpes oppmerksomheten mot HMS (helse, miljø og sikkeret) ytterligere på Nyhamna. Grunnen er at utbyggingen går inn i en fase med nye krav til sikkerheten fram mot sommeren 2007, når anlegget blir varmt, det vil si når rør og tanker blir trykksatt med gass og alle elektriske systemer blir spenningsatt, skriver Hydro på sine nettsider. Etter hvert som systemene er ferdige, skal de nemlig testes ut. Idet anlegget blir varmt, kan konsekvensene av uhell bli større enn de er i dag. Potensialet for mer omfattende ulykker øker tilsvarende. Derfor innføres nye sett med regler og systemer for å forberede oss til dette, forklarer Harry Westgård, HMS-rådgiver for Hydros uttestingsteam. Etter hvert som systemtestingen øker i omfang, kommer det til nye prosedyrer i tillegg til HMS-rutinene som finnes fra før. En av de største utfordringene blir å sørge for at all informasjon når ut til alle ansatte på et språk de kan forstå. Per dags dato er det ansatte fra 57 nasjoner, der Norge, Polen, Sverige, Danmark og Storbritannia er sterkest representert. Derfor er det innført et eget merkesystem som skal fortelle hvilke områder som er under uttesting. Tape og sperringer i rødt og grønt signaliserer at uttesting foregår, at området er satt med spenning eller trykk, og at ingen har lov til å arbeide på området uten arbeidstillatelse. Selve uttestingen foregår ved at vi først kontrollerer at de ferdigbygde systemene er i tråd med spesifikasjonene, deretter opererer vi de forskjellige komponentene i systemet, og til slutt sjekker vi at de spiller sammen og at det er forsvarlig å trykksette med gass, forklarer Westgård. I en overgangsperiode vil det foregå byggearbeid samtidig med uttestingen. Kurt Magne Halås er HMS-koordinator for byggefasen. Denne fasen krever tett oppfølging og koordinering av HMS-aktiviteter med Hydros uttestingsteam og hovedkontraktøren, Aker Kværner. Blant annet har vi ukentlige møter med oppdatering på planlagte uttestingsaktiviteter. Da vet vi hvor innsatsen og fokuset skal rettes, forsikrer Halås.