- Her er verktøykassa

Denne uken sendte BNL sine første innspill til statsbudsjettet for 2012. Ketil Lyng, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), ber regjeringen satse mer på energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse og infrastruktur.

Det er viktig at vi minimaliserer energibruken i oppvarming av bygg. Det kan avdempe behovet for større utbygginger i kraftdistribusjonsnettet, sier Lyng

Byggenæringen rekrutterer nesten bare gutter inn i videregående opplæring. BNL ønsker at flere jenter også orienterer seg mot byggfagene.

Vi er glad for at mange ungdommer vurderer håndverksbransjen som attraktiv. Vi ser imidlertid en klar kjønnsdeling blant de som starter i håndverksbransjen. I den sammenheng ber BNL regjeringen om å bistå til målrettet rekruttering av også jenter til byggfagene, sier Lyng.

Den største trusselen mot byggenæringens bedrifter er de mange useriøse aktørene. Etter BNLs oppfatning har det i for stor grad blitt vedtatt lovendringer som pålegger de seriøse aktørene økte plikter, mens de useriøse med lav risiko ikke følger opp.

- Det er viktig at det nå settes inn tiltak som gjør det lettere å være seriøs og som får bukt med de useriøse, poengterer Lyng

- Bevilgningene til vei og jernbane må økes slik at etterslepet målt opp mot Nasjonal transportplan minst tas igjen. I tillegg til mer ressurser til vedlikehold er det viktig at staten satser mer på helhetlige og sammenhengende utbygginger, det er både økonomisk og gir bedre vei og bane. Det er viktig at tiltakene som vi forventer kommer i Stortingsmeldingen om byggenæringen blir fulgt opp med penger i statsbudsjettet for 2011, avslutter Lyng